BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4655
Službeni glasnik BiH, broj 24/21
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 18. sjednice, održane 22. oktobra 2020. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici održanoj 24. februara 2021. godine, donijelo je


ODLUKU O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU DOPUNE PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2021-2023. GODINA I AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2021-2023. GODINA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom formira se Radna grupa za izradu dopune Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023. godina (u daljem tekstu: Radna grupa).

Član 2.
(Članovi Radne grupe)

(1) U Radnu grupu se imenuju dva predstavnika ispred navedenih institucija, od kojih je jedan član, a drugi zamjenski član:

a) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine koje predstavlja predstavnik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine;

b) Vlada Republike Srpske;

c) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine;

d) Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

e) MONEYVAL delegacija Bosne i Hercegovine;

f) Državna agencija za istrage i zaštitu - Finansijsko-obavještajno odjeljenje;

g) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine;

h) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine;

i) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine;

j) Agencija za bankarstvo Republike Srpske;

k) Agencija za osiguranje u Bosne i Hercegovini;

l) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;

m) Agencija za osiguranje Republike Srpske;

n) Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine;

o) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske;

p) Federalno ministarstvo finansija;

r) Ministarstvo finansija Republike Srpske.

(2) Član Radne grupe nominovan ispred Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine je predsjedavajući Radne grupe.

(3) Predsjedavajući Radne grupe inicira, koordinira i usmjerava obavljanje aktivnosti iz njenog djelokruga rada.

(4) Član Radne grupe nominovan ispred Državne agencije za istrage i zaštitu - Finansijsko-obavještajno odjeljenje je zamjenik predsjedavajućeg Radne grupe.

(5) Zamjenik predsjedavajućeg Radne grupe zamjenjuje predsjedavajućeg Radne grupe za vrijeme njegovog odsustva ili spriječenosti da obavlja poslove iz nadležnosti Radne grupe i u tom periodu inicira, koordinira i usmjerava obavljanje aktivnosti iz njenog djelokruga rada.

(6) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavljaće Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(7) Nakon usvajanja ove Odluke, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine će u roku mjesec dana prikupiti imena nominovanih članova Radne grupe i podgrupa ispred institucija i dostaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje će donijeti rješenje o imenovanju članova Radne grupe i podgrupa, a na osnovu prijedloga nadležnih institucija i agencija.

(8) Ukoliko imenovani predstavnik jedne od institucija nabrojanih u stavu (1) ovog člana nije u mogućnosti da obavlja dužnost u Radnoj grupi, institucija je dužna dostaviti prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

(9) Radna grupa koordinira i usmjerava aktivnosti podgrupa, i u slučaju potrebe sarađuje sa predstavnicima međunarodnih organizacija u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma.

(10) Članovi Radne grupe i članovi podgrupa dužni su izvršavati povjerene zadatke efikasno, stručno i blagovremeno.

(11) Prilikom realizacije zadataka iz člana 6. mogu se angažovati vanjski saradnici.

Član 3.
(Konstituisanje i Poslovnik o radu)

(1) Radna grupa će donijeti Poslovnik o radu na prvom radnom sastanku, iniciranom od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(2) Poslovnikom o radu regulisaće se način odlučivanja, prava i obaveze, kao i druga pitanja značajna za rad Radne grupe.

Član 4.
(Zadatak Radne grupe)

(1) Radna grupa se uspostavlja kao privremeno, interresorno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa sljedećim zadacima:

a) izrada i dostava Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dopune Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021 - 2023. godine,

b) izrada i dostava Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dopune Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021 - 2023. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan);

c) nadzor i praćenje provođenja Akcionog plana kroz prikupljanje i analizu podataka i informacija o provođenju Akcionog plana, te godišnje revidiranje Akcionog plana u skladu sa potrebama;

d) podnošenje najmanje jednom godišnje izvještaja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine o provođenju Akcionog plana, a po potrebi i više puta.

(2) Zadatak iz tačke a) stava (1) ovog člana će biti realizovan u skladu sa metodologijom Svjetske banke.

Član 5.
(Podgrupe)

(1) Članovi podgrupa prikupljaju i obrađuju informacije i podatke predviđene metodologijom Svjetske banke o procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, na osnovu kojih će sačiniti finalni izvještaj i dostaviti Radnoj grupi najkasnije do 01. juna 2021. godine.

(2) Po traženju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u cilju poboljšanja efikasnosti realizacije zadatka Radne grupe, rukovodioci nadležnih institucija će imenovati relevantne službenike koji će biti članovi podgrupa, u skladu sa specifičnostima pojednih oblasti.

(3) Vođe podgrupa i kopredsjedavajući su zaduženi da koordiniraju obavljanje aktivnosti iz djelokruga rada podgrupe, te za ostvarivanje komunikacije i saradnje sa Radnom grupom.

(4) Jedna osoba može istovremeno biti član više podgrupa.

Član 6.
(Sastav podgrupa)

(1) Podgrupa za procjenu prijetnje od pranja novca sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih institucija:

a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu, vođa podgrupe;

b) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine;

c) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske;

d) Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine;

e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

f) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;

g) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;

h) Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine;

i) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine;

j) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine;

k) Poreska uprava Republike Srpske;

l) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

m) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine;

n) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine;

o) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine;

p) Ministarstvo pravde Republike Srpske;

r) Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

s) Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine;

t) Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske;

u) Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

v) Granična policija Bosne i Hercegovine;

z) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine;

aa) Kriminalističko-istražno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu;

bb) Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine;

cc) Republički devizni inspektorat Republike Srpske.

(2) Podgrupu za procjenu ranjivosti pranja novca sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih institucija:

a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu, vođa podgrupe;

b) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine;

c) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske;

d) Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine;

e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

f) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;

g) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;

h) Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine;

i) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine;

j) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine;

k) Poreska uprava Republike Srpske;

l) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

m) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine;

n) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine;

o) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine;

p) Ministarstvo pravde Republike Srpske;

r) Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

s) Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine;

t) Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske;

u) Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

v) Granična policija Bosne i Hercegovine;

z) Kriminalističko-istražno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu;

aa) Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine;

bb) Republički devizni inspektorat Republike Srpske.

(3) Podgrupu za procjenu ranjivosti bankarskog sektora od pranja novca sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih institucija:

a) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kopredsjedavajući podgrupe;

b) Agencija za bankarstvo Republike Srpske, kopredsjedavajući podgrupe;

c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu;

d) Centralna banka Bosne i Hercegovine;

e) Udruženje banaka Bosne i Hercegovine;

f) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(4) Podgrupu za procjenu ranjivosti sektora tržišta vrijednosnih papira od pranja novca sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih institucija:

a) Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, kopredsjedavajući podgrupe;

b) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, kopredsjedavajući podgrupe;

c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu;

d) Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

e) Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine;

f) Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske.

(5) Podgrupu za procjenu ranjivosti osiguravajućih društava od pranja novca sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih institucija:

a) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kopredsjedavajući podgrupe;

b) Agencija za osiguranje Republike Srpske, kopredsjedavajući podgrupe;

c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu;

d) Agencija za osiguranje u Bosne i Hercegovini;

e) Udruženje društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine;

f) Udruženje društava za osiguranje u Republici Srpskoj.

(6) Podgrupu za procjenu ranjivosti ostalog/drugog finansijskog sektora od pranja novca sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih institucija:

a) Federalno ministarstvo finansija, kopredsjedavajući podgrupe;

b) Ministarstvo finansija Republike Srpske, kopredsjedavajući podgrupe;

c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu;

d) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine;

e) Agencija za bankarstvo Republike Srpske;

f) Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine;

g) Udruženje mikrokreditnih organizacija Bosne i Hercegovine.

(7) Podgrupu za procjenu ranjivosti ne-finansijskog sektora od pranja novca sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih institucija:

a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu, vođa podgrupe;

b) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;

c) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine;

d) Ministarstvo pravde Republike Srpske;

e) Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

f) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine;

g) Poreska uprava Republike Srpske;

h) Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske;

i) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

j) Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine;

k) Advokatska komora Republike Srpske;

l) Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine;

m) Notarska komora Republike Srpske.

(8) Podgrupu za procjenu rizika od finansiranja terorizma sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih institucija:

a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu, vođa podgrupe;

b) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine;

c) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske;

d) Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine;

e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

f) Uprava za indirektno- neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine;

g) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine;

h) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine;

i) Poreska uprava Republike Srpske;

j) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

k) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine;

l) Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine;

m) Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske;

n) Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

o) Granična policija Bosne i Hercegovine;

p) Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine;

r) Kriminalističko-istražno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu.

Član 7.
(Rok za izvršenje zadatka)

(1) Zadatak iz tačke a) člana 4. ove Odluke, Radna grupa je dužna izvršiti najkasnije do 01. jula 2021. godine.

(2) Zadatak iz tačke b) člana 6. ove Odluke, Radna grupa je dužna izvršiti najkasnije do 01. septembra 2021. godine.

(3) U cilju izvršenja zadataka iz tačaka c) i d) člana 6. ove Odluke, Radna grupa ima mandat do isteka perioda važenja Akcionog plana.

Član 8.
(Održavanje sastanaka)

(1) Sastanke Radne grupe saziva predsjedavajući Radne grupe.

(2) Ukoliko imenovani član Radne grupe nije u mogućnosti da učestvuje na sastanku Radne grupe, potrebno je da na sastanku učestvuje zamjenski član.

(3) Sastanci će se održavati u Sarajevu, uz mogućnost održavanja i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini.

Član 9.
(Obaveza pružanja informacija)

(1) Sve institucije i agencije u Bosni i Hercegovini, dužne su Radnoj grupi redovno ustupati informacije i podatke neophodne za izvršenje zadatka Radne grupe.

(2) Imenovani predstavnici Radne grupe, imaju pravo i obavezu prikupljanja svih informacija neophodnih za izvršenje zadatka Radne grupe, koje su iz djelokruga rada institucija u kojima su zaposleni.

Član 10.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o formiranju Radne grupe za izradu Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 96/16, 38/17, 77/17).

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 72/21
24. februara 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]