BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2705
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 56 0 Rs 060972 18 Spp
Sarajevo, 19.10.2018. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Konjicu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 03.09.2018. godine, u predmetu Općinskog suda u Konjicu broj: 56 0 Rs 060972 18 Rs, na osnovu odredbe člana 61a. Zakona o parničnom postupku - u daljem tekstu ZPP, te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta , na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 19.10.2018. godine donio je:O D L U K U

Odbija se zahtjev Općinskog suda u Konjicu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 56 0 Rs 060972 18 Rs od 03.09.2018. godine.


O b r a z l o ž e n j e

Kod Općinskog suda u Konjicu u toku je postupak po tužbi tužitelja Dijane Z. Špago, Selima Kašić, Larise Bahtijar, Šejle Alagić i Nermina Tufegdžije, koje zastupa punomoćnik Esad Fejzagić, advokat iz Konjica, protiv tužene JU „Druga osnovna škola“ Konjic, zastupane po direktoru, uz učešće umješača HNK Mostar, zastupanog po Pravobranilaštvu HNK, radi isplate razlike plaća, v.sp. 9.400,00 KM.

Dopisom od 03.09.2018. godine, zaprimljenim u ovaj sud dana 07.09.2018. godine, prvostepeni sud je, na prijedlog tužene, pred ovim sudom pokrenuo postupak radi rješavanja spornog pravnog pitanja u smislu odredbe člana 61a. i 61b. ZPP.

Sporno pravno pitanje definiše na slijedeći način:

- Da li ima osnova da se, nakon isteka roka primjene Granskog kolektivnog ugovora, zaposlenicima osnovnih škola dosuđuje razlika između plaća obračunatih po Odluci broj 01-1-02-127/09 od 27.01.2009. godine i isplaćenih po osnovici od 477,00 KM po odlukama Vlade HNK objavljenim u Sl. novinama HNK, a koja osnovica je primjenjivana prilikom obračuna plaća u predmetnom periodu;
- Da li odredbe članova 25, 28. i 29. Zakona o izvršenju budžeta HNK za 2015. godinu, za 2016. godinu, za 2017. godinu i 2018. godinu (Sl. novine HNK broj 11/15, 13/16, 13/17) mogu biti osnov za dosuđenje predmetnih razlika plaća tužiteljima;
- Da li je kasnijim odlukama Vlade HNK, te zaključkom Vlade HNK o visini osnovice od 477,00 KM, objavljenim u Sl. novinama HNK, derogirana Odluka Vlade HNK broj 01-1-02-127/09 od 27.01.2009. godine.

U prilogu zahtjeva je dostavljen predmet Općinskog suda u Konjicu broj 56 0 Rs 060972 18 Rs, uz napomenu tog suda da su neki od predmeta u kojima se pojavljuje isto sporno pravno pitanje i: 56 0 Rs 061744 18 Rs, 56 0 Rs 061694 18 Rs, 56 0 Rs 061749 18 Rs, 56 0 Rs 061710 18 Rs.

U podnesenom zahtjevu prvostepeni sud navodi da su tužitelji zaposlenici tužene i da smatraju da im u spornom periodu od 01.02.2015. do 01.02.2018. godine pripada pravo na isplatu plaća po osnovici utvrđenoj Odlukom o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za plaće u osnovnim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona broj 01-1-02-127-09 od 27.01.2009. godine . Po ovoj odluci plaća se obračunava po osnovici koja iznosi 60% od prosječne neto plaće isplaćene po zaposleniku u Federaciji BiH u protekla tri mjeseca, a po posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Dalje se navodi da je nakon donošenja citirane odluke Vlada HNK na svojim sjednicama utvrđivala visinu osnovice u fiksnom iznosu od 477,00 KM, pri čemu nije uzimala u obzir povećanje prosječne plaće u Federaciji BiH. Primjenom navedene osnovice tužiteljima je, kako navode, obračunavana i isplaćivana plaća umanjena za razliku između fiksno utvrđene osnovice od 477,00 KM i tromjesečnog prosjeka neto plaće u Federaciji BiH za svaki mjesec prema zvaničnom izvještaju Federalnog zavoda za statistiku, što po mišljenju tužitelja opravdava njihov zahtjev za isplatu razlike plaća.

Tužena je osporavala tužbeni zahtjev ističući da je Vlada HNK donijela desetine odluka kojima je utvrđena visina osnovice za obračun plaća od 477,00 KM, a da je ključno to da je ova osnovica jednaka za sve korisnike budžeta. Tužena smatra da je kasnije donesenim odlukama stavljena van snage Odluka Vlade HNK od januara 2009. godine, a utvrđivanjem osnovice za obračun plaća u iznosu od 477,00 KM da je ''zamrznuta'' visina osnovice svim budžetskim korisnicima, što da je u skladu sa odredbama Zakona o načinu utvrđivanja ušteda u Federaciji BiH . Ukazuje tužena, kako navodi prvostepeni sud, da sindikati škola nisu podnosili zahtjev za povećanje osnovne plaće, a samim tim i povećanje osnovice utvrđene odlukama Vlade HNK u iznosu od 477,00 KM.

Osporava se, kako navodi prvostepeni sud, primjena Granskog kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja - u daljem tekstu GKU, koji je po mišljenju tužene prestao da važi 14.04.2016. godine, te nadležnost suda da utvrđuje visinu osnovice.

U postavljenom zahtjevu prvostepeni sud navodi da je GKU bio na snazi do 03.11.2016. godine, da je Vlada HNK nekoliko puta produžavala njegovo važenje do posljednje odluke o produženju njegove primjene za period najduže 90 dana.

Dalje navodi prvostepeni sud da prema članu 7. GKU tužena sa osnivačem osigurava sredstva i odgovara za obaveze poslodavca prema uposlenicima, a da je članom 33. GKU propisano da je osnovna plaća proizvod osnovice za plaću i odgovarajućeg koeficijenta složenosti poslova u koje je zaposlenik razvrstan, da osnovicu za plaće dogovaraju sindikat i vlada, te da je osnovica ista za sve korisnike budžeta kantona. Tužena, kako navodi prvostepeni sud, nije pružila dokaz da je visina osnovice od 477,00 KM, utvrđena u kasnijim odlukama Vlade HNK po kojima je tužiteljima isplaćivana plaća, dogovorena sa sindikatom. Odlukom od 27.01.2009. godine utvrđeni su osnovica i koeficijent.

Također, prvostepeni sud navodi da je odredbama člana 25, 28. i 29. Zakona o izvršenju budžeta HNK - za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu propisano da se plaće i naknade, koje nemaju karakter plaće, za zaposlene kod korisnika budžeta regulišu, između ostalog, po GKU iz 2009. godine i da je tim zakonom HNK preuzeo obavezu da budžetskim korisnicima, pa tako i tužiteljima, obračuna i isplaćuje plaće u visini određenoj Odlukom od 27.01.2009. godine.

Iznoseći naprijed navedene odredbe GKU i Zakona o izvršenju budžeta, te odluke Vlade HNK, prvostepeni sud daje sopstveno mišljenje da tužiteljima pripada pravo na isplatu razlike plaća po osnovici propisanoj Odlukom od 27.01.2009. godine.

Polazeći od toga da se pod spornim pravnim pitanjem podrazumijeva pitanje pravog značenja pravne norme, koja treba da bude primijenjena na utvrđeno činjenično stanje, a da se od ovog suda traži da se izjasni koji propis treba primijeniti u ovom postupku prilikom odlučivanja o osnovanosti isplate razlike plaća tužiteljima, u konkretnom slučaju se ne radi o spornom pravnom pitanju. Radi se o primjeni materijalnog prava na konkretno činjenično stanje, a ne o tumačenju pravne norme kao neodređene, neprecizne ili nejasne.

Slijedom izloženog, Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH je, primjenom odredbe člana 61d. stav (2) ZPP, odbilo zahtjev Općinskog suda u Konjicu za rješavanje spornog pravnog pitanja.


Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić, s.r.https://www.epravo.ba
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]