BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2595
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 45 0 P 032199 18 Spp
Sarajevo, 11.07.2018. godine

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Goraždu od 23.05.2018. godine, za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj: 45 0 P 032199 18 P 2, na osnovu člana 61.a Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15, u daljem tekstu ZPP), te člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj. 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 11.07.2018 godine donio je sljedeću:


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Goraždu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj: 45 0 P 032199 18 P 2, koji glasi:

1. Da li član privrednog društva koji je ponudio na prodaju svoj udio sa drugim članovima društva, kojom ponudom je određena veličina udjela, cijena, po kojoj svaki od članova društva nudi svoj udio na prodaju, a čiju ponudu u roku određenom u ponudi kao i ponudu drugih članova društva, prihvati član društva koji nije ponudio na prodaju svoj udio, i koji je ostvario pravo preče kupnje udjela, ima pravo da nakon prihvata njegove ponude, prihvati ponudu ostalih članova društva koji su prethodno ponudili na prodaju svoje udjele?
2. Da li nakon davanja pismene ponude za prodaju udjela članova privrednog društva, kojom ponudom je određena veličina udjela, cijena po kojoj svaki od ponuđača nudi svoj udio na prodaju i davanjem pismene izjave o prihvatu ponude od strane člana društva koji svoj udio nije ponudio na prodaju, koja ponuda i prihvat ponude je učinjen u skladu sa odredbama člana 329. Zakona o privrednim društvima, se smatra da su ispunjeni svi uslovi da je ugovor zaključen?
3. Da li kod primjene odredaba Zakona o privrednim društvima koje se odnose na obavještavanje ostalih članova društva o cijeni i drugim uslovima ponude u skladu sa odredbama člana 329. Zakona o privrednim društvima, kad članovi društva koji su se odlučili na prodaju odluče da ne daju samo obavještenje, već daju ponudu za prodaju udjela koju ponudu prihvati član društva koji svoj udio nije ponudio na prodaju, se moraju pridržavati odredbi člana 36. ZOO, s obzirom da pitanje dejstva ponude kod prodaje udjela nije regulisano Zakonom o privrednim društvima?
4. Da li član privrednog društva koji ima pravo preče kupnje i koji je pismeno obaviješten o namjeravanoj prodaji, njenim uslovima i kojem je dato ne samo obavještenje o namjeravanoj prodaji i njenim uslovima već je ponuđen da kupi udjele drugih članova društva, može tražiti u cijelosti poništenje ugovora o prodaji udjela kad su članovi društva, koji su ponudili na prodaju svoje udjele i zapremili izjave o prihvatanju ponude, odbili da zaključe ugovor o kupoprodaji udjela sa istim i zaključili ugovore da drugim članovima društva, koji su, takođe, ponudili na prodaju svoje udjele i od prodaje udjela nisu odustali shodno odredbama člana 36. ZOO, a koje su zaključili pod izgovorom da iste zaključuju pod povoljnijim uslovima koje su kao kupci ponudili ti članovi društva? Da su odlučili i namjeravaju prodati pod drugim dodatnim uslovima i o kojim, član društva koji je dao izjavu o prihvatu ponude nije obaviješten, niti mu je dostavljena izmijenjena ponuda. Da li se u tom slučaju radi o prodaji i postupanju suprotno odredbama člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 533. ZOO?

O b r a z l o ž e n j e

U pravnoj stvari tužitelja Delić Bećira iz Goražda, koga zastupa punomoćnik Borovac Omer, advokat iz Goražda, protiv tuženih: 1. Starhonić Munevera, 2. Heto Meho, 3. Fidahić Mersida, 4. Rastoder Nedžad, 5. Paldum Amir, 6. Gabela Sinan, 7. Gušo Dževad, 8. Pušilo Avdo, 9. Bešlija Edin, 10. Kazagić Bariz, 11. Kanlić Mustafa, 12. Krlić Zijo, 13. Musić Senad, koje zastupa punomoćnik Podrug Sanel, advokat iz Sarajeva, 14. Karauzović Sejdefa, 15. Kuljuh Vildana, 16. Cuplov Edin i 17. Islamović Erna, svi iz Goražda, pred Općinskim sudom u Goraždu u toku je postupak radi povrede prava preće kupnje, zaključenje ugovora i činidbe.

Prvostepeni sud je, nakon provedenog postupka, dana 15.12.2017. godine donio presudu, broj: 45 0 P 032199 16 P, kojom je zahtjevu iz tužbe u cijelosti udovoljeno.

Povodom žalbe tuženih drugostepeni sud je dana 29.03.2018. godine donio rješenje kojim je žalbu uvažio, prvostepenu presudu ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, navodeći na strani 4. i 5. svoje odluke razloge za ukidanje prvostepene presudu, sa jasnim uputama prvostepenom sudu kako da postupa u nastavku suđenja i koje odredbe materijalnog prava treba primijeniti.

Po prijemu navedene odluke drugostepenog suda punomoćnik tužitelja je dana 08.05.2018. godine prvostepenom sudu dostavio pismeni podnesak kojim traži da Općinski sud u Goraždu, temeljem člana 61.a stav 1. ZPP uputi zahtjev Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, radi rješavanje spornog pravnog pitanja, naznačenog kao u izreci ove odluke.

Na pripremnom ročištu od 08.05.2018. godine većina tuženih (13) se usprotivila podnijetom prijedlogu tužitelja, smatrajući da se ne radi o spornom pravnom pitanju, nego o odugovlačenju postupka, dok su se pojedini tuženi (4) saglasili sa podnijetim prijedlogom.

Prvostepeni sud je dao sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, ostajući po pitanju primjene materijalnog prava kod stavova iznijetih u svojoj ranije donesenoj presudi (koja je od strane drugostepenog suda ukinuta), i ovom sudu je dana 23.05.2018. godine dostavio kompletan spis sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Zahtjev nije dozvoljen.

Odredbama člana 61.a stav 1. ZPP propisano je da ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

U konkretnom slučaju traži se rješavanje spornog pravnog pitanja u samo jednom konkretnom predmetu koji se vodi pred prvostepenim sudom (prvostepeni sud defacto traži od ovog suda rješavanje konkretnog predmeta), pa je u takvim okolnostima podneseni zahtjev nedozvoljen, te je isti, primjenom člana 61.c stav 1. ZPP, valjalo kao nedozvoljen odbaciti.Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić, s.r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]