BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#1951
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 45 0 Ip 033132 17 Spp
Sarajevo, 22.05.2017. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Goraždu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 25.04.2017. godine, na osnovu člana 61 d. Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15, u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj. 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 22.05.2017. godine, donio je:O D L U K U


Odbija se zahtjev Općinskog suda u Goraždu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj: 45 0 Ip 033132 16 Ip koja glase:

1. Da li se pravnom licu “Enol” d.o.o. Goražde, koje u registru nadležnog suda ima upisanog direktora Fejzić Murata, kao lica ovlaštenog za zastupanje, koji je podnio ostavku i o kojoj još nije donesena odluka, radi zaštite prava i interesa navedenog izvršenika, može postaviti privremeni zastupnik?

2. Da li se, u takvim okolnostima, dostava pismena navedenom izvršeniku smatra urednom ukoliko je dostava pismena izvršena putem oglasne ploče suda?

3. Da li pravila o postavljanju privremenog zastupnika vrijede i ako je izvršenje dozvoljeno na osnovu vjerodostojne isprave – mjenice?


O b r a z l o ž e n j e


Dopisom od 25.04.2017. godine, Općinski sud u Goraždu dostavio je ovom sudu Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, u smislu člana 61 a. stav 1. ZPP.

U konkretnoj pravnoj stvari pokrenut je izvršni postupak po prijedlogu tražitelja izvršenja Sparkasse Bank d.d. BiH, protiv izvršenika: 1. „Enol“ d.o.o. Goražde i 2. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca BPK Goražde, a radi isplate duga.
Prijedlog je podnijet na osnovu izvršne isprave – potvrde o registru Ministarstva pravde BiH – registar zaloga, broj: A-20110323-207 od 23.05.2016. godine i Ugovora o zalogu na pokretnim stvarima, broj: Z-054-424036/2 od 23.03.2011. godine.
Sud je dozvolio predloženo izvršenje rješenjem broj: 45 0 Ip 033132 16 Ip od 11.07.2016. godine, koje je uručeno strankama u postupku, a prigovor na isto uložio je jedino drugoizvršenik.
U daljem toku izvršnog postupka pred tim sudom se pojavio problem dostave sudskih pismena izvršeniku „Enol“ d.o.o. Goražde i zastupanje navedenog izvršenika, jer se pismena upućena istom vračaju sa napomenom da „nema niko da preuzme poštu“, a prema tvrdnji tog suda Fejzić Murat je i dalje u Registru nadležnog suda upisan kao lice ovlašteno za zastupanje, iako je podnio neopozivu ostavku, koja još nije razmatrana, a isti se, navodno, odjavio sa PIO osiguranja kao zaposlenik navedenog izvršenika i zasnovao je radni odnos kod drugog poslodavca.
Općinski sud navodi da u takvim okolnostima navedenom izvršeniku treba postaviti privremenog zastupnika, koji bi štitio prava i interese izvršenika, jer za to nema smetnji u odredbama ZPP.

Odredbom člana 61a. stav 1. ZPP propisano je da će prvostepeni sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja, ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima.
U ovom konkretnom slučaju Općinski sud u Goraždu „traži pomoć“ u rješavanju procesnih situacija uslovljenih podnošenjem ostavke od strane direktora jednog od izvršenika (faktičkim nepostojanjem zakonskog zastupnika izvršenika), koje se odnose na način dostavljanja pismena izvršeniku (nema lica koja bi primala pismena), postojanju uslova za postavljanje privremenog zastupnika izvršeniku, kao pravnom licu.

Imajući u vidu način na koji su definisana sporna pravna pitanja, ovaj sud ocjenjuje da Općinski sud u Goraždu na ovaj način traži rješavanje konkretnog predmeta, zbog čega se ne radi o spornom pravnom pitanju u smislu naprijed citirane odredbe člana 61a. stav 1. ZPP.
Ovo iz razloga što institut spornog pravnog pitanja treba da da odgovor o pravnom značenju procesne ili materijalno pravne norme i njegova je svrha da se Vrhovni sud Federacije BiH izjasni o primjeni propisa u slučaju njihove nepreciznosti, kontradiktornosti ili različite primjene u praksi, odnosno o pitanjima koja su od značaja za jedinstvenu primjenu zakona i ujednačavanju sudske prakse.
U ovoj konkretnoj pravnoj stvari to nije slučaj, jer su procesne okolnosti, čije tumačenje traži Općinski sud u Goraždu, odredbama člana 10. Zakona o izvršnom postupku, člana 296. do 299. i 349. ZPP, te člana 23. do 32. Zakona o privrednim društvima, jasno i precizno određene i primjenjive su na konkretan slučaj, pa kako uloga ovog suda u primjeni odredbe člana 61a.stav 1. ZPP nije davanje mišljenja o određenim procesnim radnjama prvostepenog suda, niti tumačenje pojedinih zakonskih odredaba, to se postavljena pitanja ne smatraju spornim pravnim pitanjima, u smislu člana 61a. stav 1. ZPP.

Sem toga, podnosilac zahtjeva nije naveo da li je sudska praksa prvostepenih sudova o tim pitanjima različita, pa je iz svih naprijed navedenih razloga, primjenom člana 61d. stav 2. ZPP, ovaj sud odlučio kao u izreci.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić, s.r.


izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]