BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2162
ODLUKA 32 0 St 256140 17 Spp

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 32 0 St 256140 17 Spp
Sarajevo, 18.10.2017. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja od 14.09.2017. godine, u predmetu Općinskog suda u Tuzli broj: 32 0 St 256140 15 St, na osnovu odredbe člana 61.a) Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 53/03., 73/05., 19/06. i 98/15., u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 18.10.2017. godine donio je:O D L U K U

Odbija se zahtjev Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 32 0 St 256140 15 St od 14.09.2017. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Dopisom od 14.09.2017. godine, Vrhovnom sudu F BiH obratio se po službenoj dužnosti Općinski sud u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja u smislu odredbe člana 61. a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Sporno pravno pitanje definisano je na slijedeći način: „Da li se u postupcima pred Ministarstvom unutrašnjih poslova prilikom prenosa prava vlasništva i registracije motornih vozila koja su unovčena u stečajnom postupku shodno odredbama važećeg Zakona o stečajnom postupku F BiH imaju prioritetno primjenjivati propisi kojima se regulišu ti postupci, nezavisno od odredaba Zakona o stečajnom postupku i donesenim odlukama stečajnog sudije“?

Činjenično stanje u konkretnoj pravnoj stvari može se u bitnom svesti na slijedeće: pred prvostepenim sudom u toku je postupak stečaja nad imovinom privrednog društva „Sensi-Tours“ d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge Banovići. Tokom stečajnog postupka utvrđeno je da imovinu stečajnog dužnika čini pokretna stvar – putnički automobil „Chevrolet“, godina proizvodnje 2009. Po ovlaštenju Skupštine povjerilaca, stečajni upravnik je pristupio prodaji predmetnog putničkog vozila i nakon prodaje tražio od stečajnog sudije da donese rješenje o dosudi putničkog vozila. Uz zahtjev je sudu dostavljena i uplatnica na iznos od 2.300,00 KM koliko je vještak saobraćajne struke procijenio vrijednost vozila.

Stečajni sudija je 29.03.2017. godine donio rješenje o dosuđenju kojim je putnički automobil dosudio kupcu kao fizičkoj osobi, te naložio da MUP TK nakon pravosnažnosti rješenja briše zabrane otuđenja i novčane kazne koje su upisane na navedenom vozilu, te da izvrši promjenu prava vlasništva u saobraćajnoj dozvoli na kupca.

Stečajni upravnik je predao kupcu u posjed kupljeno vozilo za koje je isplaćena procijenjena vrijednost. MUP TK – Odjeljenje u Banovićima obavijestio je sud da su izvršili brisanje zabrane otuđenja, ali da novčane kazne ne mogu izbrisati sve dok ih kažnjeni ili kupac ne plati u punom iznosu.

Općinski sud u Tuzli je naveo da je rješenje ovog spornog pravnog pitanja značajno jer se vodi veći broj stečajnih postupaka sa ovakvom problematikom i da do rješenja ovog pitanja ni jedan kupac neće moći registrovati putničko vozilo na svoje ime sve dok se ne plate novčane kazne koje je zaradio stečajni dužnik.

Općinski sud je priložio i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja i smatra da MUP treba da dozvoli prenos prava vlasništva i registraciju na kupca, bez obzira na teret novčanih kazni (član 40. Zakona o prekršajima) jer je rješenje stečajni sudija donio na osnovu Zakona o stečaju koji je specijalni propis u odnosu na Zakon o prekršajima koji je generalni propis, te da izrečene novčane kazne ne opterećuju vozilo već stečajnog dužnika.

Polazeći od toga da se pod spornim pravnim pitanjem podrazumijeva pravo značenje pravne norme koja treba da bude primijenjena na utvrđeno činjenično stanje i da se od ovog suda traži da se izjasni koji propis treba primijeniti u upravnom postupku prilikom registracije putničkog vozila, Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH je primjenom odredbe člana 61. d) stav 2. odbilo zahtjev Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja.
Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić s.r.https://www.medijator-prnjavorac.com

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]