BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2777
ODLUKA 32 0 Mals 332182 18 Spp

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 32 0 Mals 332182 18 Spp
Sarajevo, 18.12.2018. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja, podnesenog od strane Općinskog suda u Tuzli dana 19.11.2018. godine, primjenom člana 61. a) ZPP-a te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta , na sjednici Građanskog Odjeljenja održanoj dana 18.12.2018. godine donio je slijedeću:


O D L U K U

Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja se odbacuje.


O b r a z l o ž e n j e

Pred Općinskim sudom u Tuzli vodi se postupak po tužbi tužitelja Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog Kantona protiv tuženog „Asa osiguranje“ d.d. Sarajevo, radi isplate duga. Tuženi je u odgovoru na tužbu predložio Općinskom sudu u Tuzli da podnese zahtjev pred Vrhovnim sudom Federacije za rješavanje spornog pravnog pitanja, koje je postavio na slijedeći način:

„Da li se u parnici za regresno potraživanje može primijeniti odredba člana 9. stav 6. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti, kojim je propisano da osiguravači obaveznog i privatnog zdravstvenog, invalidskog i penzijskog osiguranja mogu za iznose koje su platiti oštećenoj strani tražiti regres od osiguravača čiji je osiguranik odgovoran za nesreću”.

Postavljeno pravno pitanje tuženi je opravdao činjenicom da je pred tim sudom doneseno više presuda kojim su izraženi različiti stavovi o postojanju aktivne legitimacije tužitelja za potraživanja prema osiguravajućim društvima, a u vezi regresa troškove liječenja oštećenih lica koja su povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi.

Općinski sud u Tuzli je na prijedlog tuženog pokrenuo postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja, u kojem je iznijet kratak prikaz bitnih činjenica:

- da je u saobraćajnoj nezgodi koja se desila 18.10.2016. godine stradao M. D. koji je bio suvozač u jednom od vozila koji su bili učesnici saobraćajne nezgode;
- da oštećeni suvozač u periodu od 19.10.2016. do 24.10.2017. godine boravio na bolničkom liječenju u Klinici za hirurgiju JUZ UKC Tuzla,
- specifikaciju bolničkih usluga, uz račun broj 22934, u ukupnom iznosu od 728,00 KM tužitelj je dostavio tuženom sa zahtjevom za nadoknadu, koju tuženi nije ispunio;
- da su tužitelj i JU UKC Tuzla zaključili Ugovor o regulisanju pružanju bolničke zdravstvene zaštite za period kada je oštećeni bio na liječenju;
- da je vozilo koje je uzrokovalo štetu osigurano kod tuženog po osnovu obavezne odgovornosti za štetu učinjenu trećim licima;

Općinski sud u Tuzli kao podnosilac zahtjeva je priložio sopstveno mišljenje, prema kojem isplatom troškova liječenja oštećenog lica nastalih uslijed osiguranog slučaja, ZZO nije izvršio samo svoju obavezu prema svom osiguraniku, već je izvršio i obavezu vlasnika odnosno korisnika motornih vozila kao štetnika koji je odgovoran za nastanak osiguranog slučaja i koji je odgovoran za nastalu štetu.

Članom 61. a) stav 1. Zakona o parničnom postupku (dalje ZPP-a) propisana je mogućnost prvostepenog suda da, po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, zahtjevom pokrene postupak za rješavanje SPP-a kod ovog suda, ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom.

Međutim odredbom člana 61. c) ZPP-a je propisano da će Vrhovni sud Federacije zahtjev odbaciti kao nedozvoljen, ako je o takvom zahtjevu već donio odluku.

U odnosu na sporno pravno pitanje, ovaj sud je u više odluka donesenih po reviziji kao vanrednom pravnom lijeku (broj: 68 0 Ps 013899 12 Rev od 16.102014. godine, broj: 64 0 P 028507 15 Rev od 21.11.2017. godine) izrazio pravni stav o spornom pravnom pitanju.

Slijedom toga, u smislu člana 61. c) stav 1. i 2. ZPP-a, Vrhovni sud F BiH je zahtjev podnosioca odbacio kao nedozvoljen.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić, s.r
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]