BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2776
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 23 0 V 037871 18 Spp
Sarajevo, 18.12.2018. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja od 30.11.2018. godine, na osnovu odredbe člana 61. c) stav (1) Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – dalje: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 18.12.2018. godine, donio je

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 23 0 V 037871 17 V od 30.11.2018. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Velikoj Kladuši dana 05.12.2018. godine dostavio je ovom sudu cijeli spis broj 23 0 V 037871 17 V uz zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

U zahtjevu, koji je sud podnio po službenoj dužnosti, navodi se da je u toku postupak za uređenje međa po prijedlogu predlagatelja Tralješić Redže sin Zaima, iz Vrnogača, Velika Kladuša, protiv protivnika predlagatelja Tralješić Atifa sin Zaima, iz Vrnogača, Velika Kladuša i Tralješić Nafike kći Atifa, iz Vrnogača, Velika Kladuša, a da je punomoćnik protivnika predlagatelja na ročištu održanom dana 29.11.2018. godine podnio prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja prilaganjem u spis predmeta podneska od 29.11.2018. godine o kojem se druga strana očitovala na samom ročištu, a sve da je to vidljivo iz spisa predmeta i zapisnika sa ročišta od 29.11.2018. godine.

Članom 61a. stav (1) Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Članom 61b. stav (1) ZPP propisano je da zahtjev treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja i kao i obavezu suda da uz zahtjev priloži i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61c. ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, a prema stavu (2) iste odredbe zahtjev iz stava (1) ovog člana je nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije već donio odluku.

U konkretnom slučaju prvostepeni sud u svom zahtjevu od 30.11.2018. godine nije definisao sporno pravno pitanje, niti dao sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, niti naveo podatak da li se pred tim sudom vodi veći broj predmeta iz istog pravnog osnova i da zbog toga postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje bi bilo od značaja za odlučivanje i u drugim predmetima, nego uputio Vrhovni sud da isto sam iznalazi iz predmeta spisa.

Kako je dakle prvostepeni sud dostavio samo zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, a da pri tome nije postupio u skladu sa odredbom člana 61a. stav (1) i članom 61b. stav (1) ZPP, što je zakonska obaveza suda i uslov za postupak rješavanja spornog pravnog pitanja pred ovim sudom, to je Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH, primjenom odredbe člana 61c. stav (1) ZPP, a u vezi sa članom 61a. i 61b. stav (1) ZPP, zahtjev Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja iz procesnih razloga, odbacio kao nepotpun.


Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić,s.r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]