BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2704
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj 23 0 P 038530 18 Spp
Sarajevo, 19.10.2018. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja od 05.09.2018. godine, na osnovu odredbe člana 61c. Zakona o parničnom postupku (Službene novine F BiH broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta (Službeni glasnik BiH broj 66/12 i 40/14), u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 19.10.2018. godine donio je


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornih pravnih pitanja u predmetu tog suda broj 23 0 P 038530 17 P koja glase:

1. Da li se u internom odnosu solidarnih dužnika uvijek odgovara jednako ili je odgovornost solidarnog dužnika vezana za doprinos u nastanku solidarne obaveze?

2. Da li se kod trajnijeg obligacionog odnosa, kao što je npr. Ugovor o zakupu u internom odnosu solidarnih dužnika odgovornost jednog od solidarnih dužnika može ograničiti samo na period dok je on faktički bio u zakupu prostora, odnosno da li se u internom odnosu može smanjivati odgovornost jednog solidarnog dužnika za svaku obavezu za koju on nije obavezan, a koje su nastale u sklopu trajnijih i složenijih obligacionih odnosa?


O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Velikoj Kladuši dostavio je ovom sudu cjelokupni spis tog suda broj 23 0 P 038530 17 P uz dopis od 05.09.2018. godine, koji je zaprimljen u ovom sudu dana 10.09.2018. godine, sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja.

U dopisu se navodi da je kod tog suda u toku parnični postupak u pravnoj stvari tužitelja Karajić Fikreta iz Velike Kladuše, koga zastupa Mujagić Ferid, advokat iz Bihaća, protiv tuženog Hozanović Sulje iz Graza, Republika Austrija, koga zastupa Šehić Adnan, advokat iz Velike Kladuše radi regresne isplate duga, v.s. 20.666,00 KM, da je tuženi putem punomoćnika podnio zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja podneskom od 27.08.2018. godine, da je taj sud rješenjem od 27.08.2018. godine odlučio da zastane s postupkom dok se ne okonča postupak pred Vrhovnim sudom F BiH o zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja, a u skladu sa članom 61a. i 61b. ZPP.


Odredbom člana 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja, a prema stavu 2. istog člana sud koji je pokrenuo postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja dužan je zastati sa postupkom dok se ne okonča postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH.

Prema odredbi člana 61b. stav (1) ZPP zahtjev iz člana 61a. stav 1. ovog zakona treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja. Sud će uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Prema stavu (2) ovog člana ako stranka predloži pokretanje postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja, a protivna stranka nije bila u mogućnosti izjasniti se o prijedlogu sud će dostaviti prijedlog drugoj stranci na izjašnjenje u roku od osam dana od dana dostavljanja prijedloga.

Odredbom člana 61c. stav (1) ZPP-a propisano je da će Vrhovni sud Federacije odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Kako zahtjev Općinskog suda u Velikoj Kladuši ne sadrži razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, niti kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, a niti je prvostepeni sud uz zahtjev priložio sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja zahtjev je nepotpun zbog čega nisu ispunjeni uslovi da bi se meritorno rješavalo sporno pravno pitanje.

Slijedom naprijed navedenog Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH je primjenom odredbe člana 61c. stav 1) u vezi sa članovima 61a. stav 1) i 61b. ZPP zahtjev Općinskog suda u Velikoj Kladuši za rješavanje spornog pravnog pitanja odbacio kao nepotpun.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Zdravka Grebo JevtićDNA!

Predmet iznijeti završenim za sudiju Zlatu Džafić - odluka procesna

Cijeli spis uz odluku dostaviti Općinskom sudu u Velikoj Kladuši.

Odluku dostaviti Višem stručnom saradniku za informisanje ovog suda radi objavljivanja na WEB stranici VS F BiH.

Odluku dostaviti svim sudijama Građanskog odjeljenja e-mailom.

Sudija izvjestilac
Zlata Džafićhttps://www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]