BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#1494
Odlučivanje o obavezi troškova postupka u skladu sa članom 188. ZKP BiH


Obaveza naknade troškova krivičnog postupka u slučaju donošenja osuđujuće presude ne može se utvrditi naknadnim rješenjem o troškovima postupka, već o istoj mora biti odlučeno u presudi koja se donosi u predmetu optuženog.

Iz obrazloženja:


Presudom Suda BiH broj: S1 2 K 014094 13 K od 21.10.2013. godine koja je postala pravomoćna dana 22.11.2013. godine osuđena M.R. je oglašena krivom za počinjenje krivičnog djela Organizovanog kriminala iz člana 250. stav 4. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Porezne utaje iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Porezne utaje iz člana 273. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH, te joj je za počinjeno krivično djelo izrečena uvjetna osuda, kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 2 godine i istodobno određeno da se ova kazna neće izvršiti ukoliko osuđena u roku od 4 godine od pravomoćnosti presude ne učini novo krivično djelo. Suprotno odredbi člana 285. stav 1. tačka g), kao i člana 290. stav 4. ZKP BiH, prvostepeni sud iako je bio u obavezi da donošenjem prvostepene presude odluči i o troškovima krivičnog postupka, na način da obaveže ili oslobodi osuđenu plaćanja troškova krivičnog postupka, nije odlučio o troškovima krivičnog postupka. Umjesto toga, prvostepeni sud odlučuje da će odluku o troškovima krivičnog postupka donijeti naknadno po pribavljanju potrebnih podataka. Očigledno je da je takvim postupanjem prvostepeni sud pogrešno primjenio odredbu člana 186. stav 2. ZKP BiH koja daje mogućnost naknadnog odlučivanja samo o visini troškova krivičnog postupka, donošenjem posebnog rješenja. Pretpostavka za takvo postupanje je da je prvostepeni sud izricanjem presude, koja je osuđujuća, istovremeno odlučio da je


tada optužena dužna da naknadi troškove krivičnog postupka, pa ako su u tom trenutku nedostajali podaci o visini troškova postupka, postojala je zakonska mogućnost donošenja posebnog rješenja o visini troškova, kada se podaci o pojedinačnim iznosima troškova pribave. Imajući u vidu navedeno, te polazeći od toga da nijedna odredba ZKP BiH ne predviđa mogućnost da se u presudi ne donese odluka o troškovima postupka, odnosno da se nakon donošenja prvostepene presude naknadno odlučuje o troškovima postupka, stoga se naknadno takva odluka ne može donijeti posebnim rješenjem.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S 1 2 K 014094 15 Kž 2 od
15.01.2016. godine)

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]