BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2491
Odgovornost za korištenje tuđe stvari u svoju korist

Član 219. Zakona o obligacionim odnosima

Vlasnik poslovnog prostora koji je korišten bez pravnog osnova ima pravo zahtijevati naknadu od tuženih koji su imali koristi od upotrebe tog prostora u visini zakupnine koju bi po redovnom toku stvari kao zakupci bili dužni plaćati.

Iz obrazloženja: Tuženi su bez pravnog osnova koristili poslovni prostor tužitelja bez plaćanja zakupnine, odnosno naknade za korištenje što je bio razlog da tužitelj podnese tužbu radi isplate dugovanog iznosa. Visina duga je utvrđena na osnovu nalaza i mišljenja vještaka finansijske struke, koji je rađen na osnovu Odluke Opštine Novo Sarajevo o načinu i visini plaćanja zakupnine poslovnih prostorija te njenih izmjena i dopuna. Drugostepeni sud je smatrao da je prvostepeni sud pravilno riješio materijalno‐pravni odnos među parničnim strankama primjenjujući odredbu člana 219. Zakona o obligacionim odnosima kojom je regulisao pitanje korištenja tuđe stvari u svoju korist, u kom slučaju imalac može zahtijevati nezavisno od prava na naknadu štete, ili u odsustvu ove, da mu ovaj naknadi korist koju je imao od upotrebe.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 014598 15 Pž 2od 06.06.2016.godine,potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Ps 014598 16 Rev od 19.01.2017. godine


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]