BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3469
Odgovornost države za naknadu štete zbog odrona zemljišta

Vladimirov v. Bulgaria, br. 58043/10 (dec.)
25.09.2018. godine Odjel V


Navodni propust države da spriječi i / ili nadoknadi štetu koja je nastala oštećenjem hotela aplikanta zbog odrona zemljišta, u području koje ima istoriju klizišta i prije nego što je podnositelj predstavke izgradio svoj hotel.

Treba razlikovati od Budayeva i dr. protiv Rusije, br. 15339/02, ECHR 2008, u pogledu nepostojanja nehata Države, lične odgovornosti aplikanta kao poduzetnika i specifičnosti prirodne opasnosti koja je izvan ljudske kontrole, kao što je odron.
Vidi i Hadzhiyska protiv Bugarske (odl.), Br. 20701/09, 15. maj 2012. godine). Neprihvatljiva aplikacija.


https://www.pravobih.com/

PORESKI TRETMAN POKLONA I DONACIJA FIZIČKIM LICIMA[…]

U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postup[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23 Na os[…]