BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3360
ODBIJANJE PRIJEDLOGA TUŽITELJA ZA IZVOĐENJE DOKAZA
Zakon o parničnom postupku

član 102

Sud odbija prijedlog tužitelja da se izvrši dopuna finansijskog vještačenja na okolnost stvarnog duga tuženika prema tužitelju kada nije učinio vjerovatnim da bez svoje krivice nije bio u mogućnosti predložiti ovo vještačenje na pripremnom ročištu, jer se u toj situaciji radi o prijedlogu za izvođenje novog dokaza.

Obrazloženje:

"Revizija nije osnovana.

Neosnovan je prigovor revidenta povrede odredaba parničnog postupka člana 209. ZPP u vezi sa članom 8. ZPP.

Suprotno prigovoru revidenta, prvostepeni sud je ocjenu izvedenih dokaza izvršio u skladu sa odredbom člana 8. ZPP cijeneći svaki dokaz zasebno i sve dokaze zajedno, pri čemu ta ocjena dokaza nije bila arbitrarna, kako je to pravilno zaključio u razlozima svoje odluke i drugostepeni sud. Slobodnoj ocjeni dokaza od strane suda stranka ne može osnovano suprotstaviti svoju ocjenu dokaza, pogotovo kada ova uključuje u sebi i prigovore činjenične prirode, koji se u revizijskom postupku ne mogu isticati (član 240. stav 2. ZPP).

Bez osnova je prigovor revidenta da je prvostepeni sud učinio povredu odredaba parničnog postupka, a što je propustio da sankcioniše drugostepeni sud, kroz navode da je odbio prijedlog tužitelja da se izvrši dopuna finansijskog vještačenja. Ovo stoga, jer iz stanja spisa proizilazi da je tužitelj tek na ročištu za glavnu raspravu odražene 6. 11. 2014. godine predložio dopunu financijskog vještačenja i to na okolnost stvarnog duga tuženika prema tužitelju uzimajući u obzir Ugovor o cesiji zaključen 18. 10. 2012. godine, a što nije predložio na pripremnom ročištu (čl. 102. st. 2. ZPP), pa u toj situaciji, po mišljenu i ovog suda, radi se o prijedlogu tužitelja za izvođenje novog dokaza. Kako tužitelj nije učinio vjerovatnim da bez svoje krivice prijedlog za ovo vještačenje nije bio u mogućnosti predložiti na pripremnom ročištu, to samim tim, po ocjeni i ovog suda, prvostepeni sud je pravilno i zakonito postupio kada je odbio prijedlog tužitelja za izvođenje tog dokaza. Iz naprijed navedenih razloga ovaj sud nalazi da nije osnovan revizijski prigovor tužitelja kojim ukazuje na povredu odredaba parničnog postupka."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 17 0 Ps 038741 15 Rev od 8.5.2018. godine)

https://epravo.ba/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]