BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3993
ODBIJANjE ODLASKA NA SLUŽBENI PUT ZBOG PANDEMIJE KORONA VIRUSA
Zakon o zaštiti na radu

član 48 stav 1

Ako radnik odbije odlazak na službeni put zbog straha za sopstveno zdravlje usljed rizika od zaražavanja korona virusom, poslodavac nije ovlašten samostalno da procjenjuje njegovu odluku i da je kvalifikuje kao težu povredu radne obaveze, već je dužan da obavijesti nadležnu inspekciju rada koja će utvrditi osnovanost zahtjeva radnika, te da obezbijedi odgovarajuća zaštitna sredstva za radnike koji obavljaju radne zadatke u vrijeme stanja nesreće uzrokovane korona virusom.

"Na koji način će postupiti poslodavac prema radnicima koji su raspoređeni na mjesto vozača koji zbog novonastale situcije izazvane koronavirusom (COVID-19) odbijaju da se odazovu na poziv na službeni put.

Odredbom člana 7. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: ZOR) propisano je da poslodavac uređuje mjesto i način obavljanja rada poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika, a radnik je obavezan prema uputama poslodavca datim u skladu sa prirodom i vrstom rada lično obavljati preuzeti posao, te poštivati organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i zakone i opće akte poslodavca. Odredbom člana 55. stav 1. ZOR propisano je da je prilikom stupanja radnika na rad poslodavac dužan omogućiti radniku da se upozna sa propisima u vezi sa radnim odnosima i propisima u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu, te ga je dužan upoznati sa organizacijom rada. U st. 2. i 3. iste odredbe propisano je da radnici imaju pravo i obavezu da koriste sve mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim važećim propisima, te da radnik ima pravo da odbije da radi ako mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu provedene mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i o tome je dužan odmah obavijestiti poslodavca i nadležnu inspekciju rada.

Nadalje, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Sl. list SRBiH", br. 22/1990 - dalje: Zakon), zaštitu na radu obezbjeđuje i provodi poslodavac, koji je dužan provesti mjere kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu (opšte i posebne mjere zaštite radnika na radu), mjere u vezi sa uslovima rada, te mjere u vezi sa posebnom zaštitom radnika. U smislu navedenog, a u skladu sa odredbom člana 9. Zakona, poslodavac je dužan provesti posebne mjere zaštite na radu u onim procesima rada gdje postoji opasnost od zaraznih bolesti.

Također, poslodavac je u skladu sa odredbom člana 39. Zakona obavezan da u svakom slučaju u kojem dolazi do promjena u procesu rada, obuči radnika iz oblasti zaštite na radu. Navedena obuka, između ostalog, podrazumijeva upoznavanje sa upotrebom odgovarajućih sredstava rada i opreme i odgovarajućih sredstava lične zaštite, kao i pravilnim i namjenskim korištenjem uređaja i sredstava kojima se služi pri radu, kao i pravima i dužnostima u sprovođenju propisa i mjera zaštite na radu i posljedicama zbog nepridržavanja propisa i mjera zaštite na radu. U skladu sa odredbom člana 8. ličnu zaštitu opemu radnicima obezbjeđuje poslodavac.

Odredbom člana 48. stav 1. Zakona propisano je da ako radnik odbije da radi zbog toga što smatra da mu prijeti neposredna opasnost po život i zdravlje, a poslodavac smatra da takav postupak radnika nije opravdan, dužni su da o tome odmah izvijeste organ uprave nadležan za poslove inspekcije rada i sindikat. U stavu 2. iste odredbe propisano je da je po prijemu izvještaja iz predhodnog stava, organ uprave nadležan za poslove inspekcije rada obavezan odmah izvršiti uviđaj na licu mjesta i narediti da se sprovedu odgovarajuće mjere zaštite, odnosno zabraniti rad dok se te mjere ne sprovedu ili izvjestiti radnika iz kojih razloga njegov zahtjev nije osnovan.

Shodno navedenom, radnik je obavezan prema uputama poslodavca datim u skladu sa prirodom i vrstom rada lično obavljati preuzeti posao, te se u cijelosti pridržavati propisa i mjera zaštite na radu. Također, poslodavac je dužan provoditi mjere zaštite na radu, odnosno mjere sigurnosti i zdravlja na radu, uključujući i obuku u svakom slučaju kada dođe do novih okolnosti u procesu rada koje utiču na izmjenu mjera zaštite na radu, kao i osiguravanje potrebnih sredstava lične zaštite u procesu rada, odnosno u obavljanju poslova radnog mjesta. Navedene obuke bi se zbog sprječavanja širenja bolesti uzrokovane koronavirusom trebale provoditi u što manjim grupama, uz korištenje preporučenih zaštitnih sredstava, te uz poštivanje preporuka o potrebnoj udaljenosti prilikom kontakta. Ukoliko i pored provedenih mjera zaštite na radu radnik smatra da mu je ugorožen život i zdravlje, te odbija da izvršava zadatke svog radnog mjesta, a poslodavac smatra da je takav postupak neopravdan, poslodavac je dužan obavijestiti nadležnu inspekciju rada koja će utvrditi osnovanost zahtjeva radnika. Shodno navedenom, mišljenja smo da ne bi bilo ispravno kada bi poslodavac u navedenom slučaju sam cijenio osnovanost zahtjeva radnika, te isti kvalifikovao kao težu povredu radne obaveze, a da prethodno o tome nije obavijestio nadležnu inspekciju rada.

Napominjemo da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 16.03.2020. godine, u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, a s ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), utvrdila određene preporuke poslodavcima, te je između ostalog preporučeno da je potrebno otkazati sva službena putovanja u državi i inostranstvu, a posebno ona na koja bi bili upućivani radnici s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima. Prilikom upućivanja na službena putovanja koja nije moguće otkazati, potrebno je radnike uputiti na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene institucije i ustanove na područjima gdje putuju, te radnicima treba obezbijediti odgovarajuća zaštitna sredstva, kao što su maske, sredstva za dezinfekciju i slično."


(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-30/11-718/20 od 20.3.2020. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]