BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3384
ODBACIVANjE ŽALBE OŠTEĆENOG ZBOG NEDOPUŠTENOSTI
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 307 stav 4

Nedopuštena je žalba koju izjavi punomoćnik oštećenih zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i odluke o kazni, a koja sadržajem upućuje i na povredu Krivičnog zakona i pogrešno utvrđeno činjenično stanje, pa se ona odbacuje.

Obrazloženje:

"Navedenom presudom Okružnog suda u P. broj 16 0 K... K od 02.4.2018. godine, oglašen je krivim optuženi N.K., zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, (u daljem tekstu: KZ RS) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci. Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (u daljem tekstu: ZKP RS), oštećeni Đ.B. i H.B., sa imovinskopravnim zahtjevom, upućeni su na parnicu. Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP RS, optuženi je obavezan da plati troškove krivičnog postupka, u iznosu od 1.105,00 KM i sudskog paušala, u iznosu od 150,00 KM.

Protiv navedene presude, žalbu je izjavio punomoćnik oštećenih Ć.B. i H.B., zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i odluke o kazni, a sadržajem iz obrazloženja žalbe upućuje i na povredu Krivičnog zakona (osporavajući pravnu kvalifikaciju djela), te pogrešno utvrđeno činjenično stanje (osporavajući pravilnost ocjene dokaza).

Cijeneći navedeno, te odredbu člana 307. stav 4. ZKP RS, kojom je propisano da oštećeni može pobijati presudu samo zbog odluke suda o troškovima krivičnog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu, to je prvostepeni sud, pravilnom primjenom odredbe člana 326. u vezi sa članom 307. stav 4. ZKP RS, žalbu punomoćnik oštećenih Ć.B. i H.B. odbacio, kao nedopuštenu i o tome dao valjane razloge u pobijanom rješenju.

Na osnovu navedenog, a primjenom člana 337. stav 3. ZKP RS, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja."

(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 16 0 K 000116 18 Kž od 27.9.2018. godine)

https://epravo.ba/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]