BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#797
Odbacivanje tuzbe kao neblagovremene

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI
Broj: __________________
Banja Luka, 05.7.2007.god.Osnovni sud u Banjoj Luci, i to sudija pojedinac N.N., rješavajući u pravnoj stvari tužitelja A.P. iz Banja Luke, Marička br. 171, protiv tuženog N.R. iz Banja Luke, Marička br. 173, radi smetanja posjeda, v.s. 500,00 KM, nakon pripremnog ročišta održanog dana 25.6.2007. godine u prisutnosti parničnih stranaka, donio je dana 05.7. 2007. godine


R J E Š E N J E


Odbacuje se kao neblagovremena tužba od 20.04. 2007. godine, kojom je tužilac tražio da se utvrdi da ga je tuženi smetao u zadnjem mirnom posjedu prava prolaza pješice preko dvorišta tuženog do parcele tužioca, koja graniči sa dvorištem tuženog, na taj način što je dana 13. 04. 2007. godine stavio katanac i zaključao vrata na ogradi svog dvorišta kuda je tužilac prolazio, pa da se naloži tuženom da otključa vrata na ogradi svog dvorišta, skine postavljeni katanac i omogući tužiocu da nesmetano prolazi pješice preko njegovog dvorišta do svoje parcele, te da se ubuduće kloni takvog i sličnog smetanja, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvršenja.


O b r a z l o ž e n j e


Tužitelj je u tužbi podnesenoj ovom sudu dana 20.4.2007 godine naveo da ga je tuženi smetao u posjedu prava prolaza pješice, na taj način što ga je dana 13.4.2007. godine u selu Marička spriječio da prođe preko njegovog dvorišta, da bi kraćim putem otišao u svoju baštu. Da bi ga onemogućio u prolazu, tuženi je pomenutog dana stavio katanac i zaključao vrata od ograde dvorišta kuda je tužilac prolazio i više ih nije otključao, tako da je počev od 13.4.2007. godine onemogućen prolaz tužitelju i članovima njegove porodice te sada oni moraju da idu mnogo dužim putem. Stoga je tužitelj predložio da se utvrdi čin smetanja posjeda i da se tuženom naloži da uspostavi pređašnje stanje.
Tuženi je u odgovoru na tužbu istakao da je tužba podnijeta poslije proteka roka od 30 dana od dana kad je tužitelj saznao za smetanje posjeda i učinioca, jer je on zaključao prolazna vrata na ogradi svog dvorišta još 13.3.2007. godine i više ih nije otvarao, te od tog vremena tužitelj i njegovi ukućani idu u svoju baštu glavnim putem, pa mu više ne smetaju prolazeći svakog časa bez potrebe preko njegovog dvorišta. Stoga je tuženi predložio da se tužba u ovoj pravnoj stvari odbaci kao neblagovremeno podnesena.
Na pripremnom ročištu tužitelj nije osporio navode tuženog iz odgovora na tužbu, ističući da je tačno da je tuženi postavio katanac i zaključao vrata na ogradi svog dvorišta 13. 03. 2007. godine i da ga je on vidio dok je to radio, ali je naveo da je 13. 04. 2007. godine tražio od tuženog da mu otvori vrata i omogući prolaz, što je tuženi odbio, pa smatra da ga je na taj način smetao u posjedu prava prolaza i 13.4.2007. godine.
Odredbom člana 77. Zakona o osnovnim svojinsko pravnim odnosima („Službeni list SFRJ“, broj 6/80 i 36/90- u daljem tekstu: ZOSPO) propisano je da se sudska zaštita od uznemiravanja posjeda može tražiti u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog smetanja.
Dakle, navedenom zakonskom odredbom za sudsku zaštitu zbog smetanja posjeda propisan je subjektivni rok od 30 dana i objektivni rok od godinu dana. To su prekluzivni, materijalno pravni rokovi koji se ne mogu produžavati, čijim protekom se gubi pravo na tužbu (sudsku zaštitu) i na koje sud pazi po službenoj dužnosti.
Ispitujući blagovremenost tužbe u ovoj pravnoj stvari, sud je zaključio da je osnovan prigovor tuženog, istaknut u odgovoru na tužbu, da je tužba neblagovremena.
Tužilac je na pripremnom ročištu potvrdio navode tuženog da je on istog dana tj. 13. 03. 2007. godine saznao da je tuženi postavio katanac i zaključao vrata na ogradi svog dvorišta, da ih više nije otvarao i da od tada on nije više prolazio preko dvorišta tuženog do svoje parcele. Prema tome, medju strankama nije sporno da je tuženi na način naveden u tužbi, dana 13. 03. 2007. godine onemogućio tužioca da prolazi pješice preko njegovog dvorišta. Iz prijemnog štambilja suda se vidi da je tužilac podnio tužbu sudu tek 20. 04. 2007. godine, dakle po proteku subjektivnog roka od 30 dana od dana kada je saznao za smetanje i učinioca.
Iz navedenih razloga sud je primjenom odredbe člana 67. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 423. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 58/03 do 63/07- u daljem tekstu: ZPP) tužbu u ovoj pravnoj stvari odbacio kao neblagovremenu.
Sud nije odlučivao o troškovima parničnog postupka jer parnične stranke nisu u smislu člana 396. ZPP postavile opredjeljen zahtjev za naknadu troškova postupka.S U D I J A
N.N.POUKA O PRAVU NA PRAVNI LIJEK:
Protiv ovog rješenja stranke mogu izjaviti žalbu Okružnom sudu u Banjoj Luci u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja. Žalba se podnosi putem ovog suda, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

https://www.advokat.attorney/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]