BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2530
Obligaciono pravo ‐ član 143. Zakona o obligacionim odnosima

Pretjerano je stroga i nepravična odredba općih uvjeta za kasko osiguranje vozila koja isključuje odgovornost osiguravača ako mu nakon prijavljene krađe vozila osiguranik nije u mogućnosti predočiti originalne ključeve i saobraćajnu dozvolu ukradenog vozila, u slučaju kada do krađe vozila dođe nakon krađe ključa vozila.


Iz obrazloženja: Iz obrazloženja pobijane presude proizlazi da je prvostepeni sud imao u vidu odredbe predmetnog ugovora, uključujući i odredbu člana 21. stav 1. tačka 17. Uvjeta za kasko osiguranje, na osno‐ vu koje je zaključio da su razlozi zbog kojih tužitelj tuženom nije predočio oba originalna ključa ukrade‐ nog vozila bitni za odluku. Prilikom tumačenja navedene ugovorne odredbe prvostepeni sud se pozvao na odredbu člana 99. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima, pa je, primjenjujući odredbu o isključenju odgovornosti osiguravača na utvrđeno činjenično stanje imao u vidu zajedničku namjeru ugovornih stra‐ na i načela obligacionog prava, te je zaključio da su okolnosti konkretnog slučaja takve da u vrijeme za‐ ključenja ugovora nisu mogle biti uzete u obzir niti su se mogle otkloniti. Navedeni pristup prvostepenog suda rješavanju ovog spora je po ocjeni ovog suda pravilan, jer je i ovaj sud prilikom razmatranja sporne odredbe člana 21. stav 1. tačka 17. Uvjeta za kasko osiguranje zaključio da se radi o odredbi ugovora ko‐ ja je nepravična i pretjerano stroga prema tužitelju, kao ugovornoj strani koji je potpisao ugovor sa una‐ prijed pripremljenim sadržajem koji mu je ponudio tuženi. To znači da tužitelj, u slučaju da je znao da mu tuženi neće isplatiti naknadu iz osiguranja ako mu vozilo bude otuđeno korištenjem ukradenog ključa, takav ugovor ne bi zaključio. Svrha predmetnog ugovora je osiguranje imovine u slučaju štete nastale otu‐ đenjem vozila, pa je sasvim jasno da se pod pojmom otuđenja vozila, u širem smislu smatra i prethodno otuđenje njegovog ključa, jer je upravo korištenjem ključa koji je nepoznato lice pribavilo upotrebom si‐ le, tj. provalom u stan osiguranika, došlo do otuđenja osiguranog vozila.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 056548 10 Pž od 22.03.2013. godine

izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]