BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3387
Obaveze ugovornog organa u postupku javnih nabavki


Član 13. Zakona o javnim nabavkama BiH

Obaveze ugovornog organa da u postupku javnih nabavki postupa po propisanoj proceduri i da u obavještenju o javnim nabavkama navede neophodne informacije predvidjene u članu 13. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine tj. mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće i za prijem ponuda, kao i mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda, nije propisana obaveza za ponudjače niti je propisani rok za podnošenje prijava na obavještenje o javnoj nabavci. Ne radi se, dakle, o rokovima propisanim za ponudjače, a posebno se ne radi o procesno-pravnim rokovima propisanim Zakonom o upravnom postupku, kojim se odredjuju rokovi strankama za poduzimanje neke procesno-pravne radnje u upravnom postupku.

Iz obrazloženja:

Tuženi je osporenim rješenjem uvažio žalbe drugih ponudjača „ASA Auto“ d.o.o. Sarajevo i “ASA PSS“ d.o.o. Sarajevo, i poništio odluku ugovornog organa o izboru tužitelja kao najpovoljnijeg ponuđača iz razloga što je uvidom u dokumentaciju, koja se

odnosi na predmetnu javnu nabavku, utvrdio da ugovorni organ nije postupio u skladu sa članom 21. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH„ broj 49/04 – 70/06), kojim je propisano da u slučaju prijema zahtjeva ili ponude nakon određenog datuma i sata, ponude se vraćaju ponuđaču neotvorene. Po ocjeni tuženog ugovorni organ je propustio da prije izbora najpovoljnijeg ponuđača prethodno utvrdi koje je ponude primio do sata i dana objavljenog u javnom obavještenju, tj. do 12,00 sati dana, 22. 07. 2007. godine. Zbog navedenog tuženi smatra da je ugovorni organ bio dužan da ponudu tužitelja, koju je primio 24. 07. 2007. godine, vrati neotvorenu ponuđaču i da istu ne razmatra.

Tužitelj smatra da je tuženi pogrešno primijenio pravila postupka propisana u Zakonu o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH„ broj 29/02 i 12/03), time što je u žalbenom postupku pogrešno ocijenio da je tužitelj podnio ponudu nakon proteka zakonom propisanog roka.

Ovaj prigovor tužitelja nije osnovan iz razloga što se u konkretnom slučaju uopće ne radi o roku propisanom za ponuđače, koji se javljaju na obavještenje o javnoj nabavci, a posebno ne radi se o procesno pravnom roku propisanom Zakonom o upravnom postupku, kojim se određuju rokovi strankama za poduzimanje neke procesno-pravne radnje u upravnom postupku. Radi se o materijalno pravnom regulisanju obaveza ugovornog organa koji vodi postupak javne nabavke i prema kojoj je ugovorni organ obavezan da u razmatranje za izbor najpovoljnijeg ponuđača uzme u obzir samo ponude koje je ugovorni organ primio do sata i dana javno objavljenog u obavještenju o javnim nabavkama. Naime, Zakon o javnim nabavkama BiH jasno propisuje obaveze ugovornom organu da u postupku javnih nabavki postupa po propisanoj proceduri i da u cilju potpune i dosljedne primjene Zakona osigura efikasnost, transparentnost, nepristrasnost i jednakost prema svim ponudjačima. Odrebom člana 13. citiranog zakona, propisano je da je ugovorni organ dužan da u obavještenju o nabavci tačno navede mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće, odnosno za prijem ponuda. Prema odredbi člana
33. istog zakona, propisana je obaveza da ugovorni organ neposredno nakon isteka vremena određenog za podnošenje ponuda na sastanku komisije za nabavku na dan i sat koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji, uzme u razmatranje samo one ponude koje je ugovorni organ primio do sata i dana navedenog u javnom obavještenju. To znači, da neposredno nakon isteka vremena za podnošenje ponuda na sastanku komisija, na dan i sat naveden u tenderdskoj dokumentaciji, prethodno utvrdjuje koje je ponude ugovorni organ primio do određenog sata i dana, a zatim svaku zapečaćenu kovertu sa ponudom označava rednim brojem prema hronološkom redu prispjeća ponuda, a tek nakon toga se pristupa otvaranju ponuda po redoslijedu utvrđenom na koverti (član 23. i 24. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova). Da bi se proces javne nabavke odvijao za sve ponuđače bez diskriminacije, javno i efikasno, odredbom člana 21. citiranog zakona, propisano je da se sve ponude ponuđača primljene od strane ugovornog organa, nakon određenog datuma i sata, vraćaju ponuđaču bez otvaranja i razmatranja ponude. Dakle, otvaraju se na javnom otvaranju samo one ponude koje je ugovorni organ primio do sata i datuma javno objavljenog u tenderskoj dokumentaciji. Iz navedenih propisa jasno proizilazi da citiranim zakonom nije propisan bilo kakav rok za ponuđače, jer ponuđači u javnoj nabavci učestvuju dobrovoljno i postupaju u skladu

sa javnim obavještenjem. Stoga tužitelj neosnovano smatra da je tuženi bio dužan da ncijeni blagovremenost podnošenja ponude primjenom odredaba Zakona o upravnom postupku.

U konkretnom slučaju tuženi je pravilno utvrdio da ugovorni organ nije postupio u skladu sa odredbom člana 21. stav 2. u vezi sa članom 33. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer prije postupka ocjene najpovoljnijeg ponuđača nije utvrdio da je ponudu tužitelja primio nakon 12,00 sati dana 22. 07. 2007. godine, nego je istu uzeo u razmatranje, iako je ugovorni organ navedenu ponudu primio 24. 07. 2007. godine, a koju je tužitelj dostavio preporučenom pošiljkom dana, 23. 07. 2007. godine, koju okolnost tužitelj u tužbi navodi. U skladu sa naprijed navedenim propisima nije odlučno kada je ponuđač dostavio svoju ponudu, nego je odlučno da je ugovorni organ primio ponudu do momenta naznačenog u javnom obavještenju. Budući da se radi o ponudi primljenoj nakon određenog datuma i sata, ugovorni organ je bio dužan da postupi po odredbi člana 21. stav 2. citiranog zakona i da ponudu tužitelja vrati neotvorenu i istu ne uzme u razmatranje. Tuženi je stoga pravilno odlučio kada je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača poništio i predmet vratio prvostepenom organu da u ponovnom postupku pravilno primijeni odredbe Zakona o javnim nabavkama i da o izboru najpovoljnijeg ponuđača odluči u skladu sa navedenim zakonom.

Iz navedenih razloga ovaj sud je tužbu tužitelja odbio kao neosnovanu, jer se osporeno rješenje temelji na pravilnoj primjeni zakona, a u postupku nisu počinjene povrede pravila Zakona o upravnom postupku.

(Presuda Vijeća za upravne sporove Suda BiH broj U- 1143/07 od 12. 11. 2007. godine)

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]