BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4097
OBAVEZA REZIDENTA UKOLIKO NE DOSTAVLjA CBC IZVJEŠTAJ
Pravilnik o transfernim cijenama

član 91

Ukoliko rezident Federacije BiH nije obveznik dostavljanja izvještaja CBC - 901, isti je obavezan obavijestiti Poreznu upravu koji član iz grupe MPL je obveznik dostavljanja navedenog izvještaja.

"Da li je lice A koje je rezident Federacije BiH i nema konsolidirani prihod od 1,5 milijardi BAM, a u vlasništvu je lica B koji podnosi CBC izvještaj u svojoj zemlji rezidentnosti obavezno dostaviti obrazac CBC-901?

Članom 91. Pravilnika o transfernim cijenama ("Sl. novine FBiH", br. 67/2016 - dalje: Pravilnik) propisana je obaveza dostavljanja Godišnjeg izvještaja Country by country od strane poreznog obveznika - rezidenta Federacije BiH, na Obrascu CBC-901 Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica. Stavom 2. istog člana propisani su uslovi koje rezident Federacije - pravno lice iz grupe MPL treba da posjeduje da bi bio obveznik sačinjavanja i dostavljanja CBC-901.

Shodno navedenom, ukoliko rezident Federacije nije obveznik dostavljanja CBC-901, a što se određuje prema odredbi člana 91. Pravilnika, isti je obavezan obavijestiti Poreznu upravu koji član iz grupe MPL je obveznik dostave CBC, i njegovu državu rezidentnosti. Na osnovu informacija iz vašeg akta u kojem navodite da je lice A - rezident Federacije, te da nema konsolidirani prihod od 1,5 milijardi BAM, a u vlasništvu je lica B koji podnosi CBC izvještaj u svojoj zemlji rezidentnosti, cijenimo bitnim naglasiti, a na osnovu samo ovih činjenica, lice A nije u obavezi dostaviti CBC-901, već je dužan samo obavijestiti Poreznu upravu koji član iz grupe MPL je obveznik dostave CBC."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-5800/18-1 od 19.9.2018. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]