BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2536
Nužni nasljednici

Član 28. Zakona o nasljeđivanju

Relativni nužni nasljednici moraju dokazivati ispunjenje kumulativnih uvjeta iz člana 28. stav 2. Za‐ kona o nasljeđivanju.

Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je,utvrdio da je tužiteljica unuka ostavitelja, da je ostavitelj za živo‐ ta raspolagao imovinom i to na način da je ugovorom o poklonu spornu nekretninu darovao kćerci. Sli‐ jedom navedenog prvostepeni sud je utvrdio da je tužiteljica relativni nužni nasljednik, te da ista ima pravo na dio zaostavštine kojim ostavilac ne može raspolagati samo u slučaju da je trajno nesposoban za rad i da nema nužnih sredstava za život.

U konkretnom slučaju ne može se primjeniti načelo predstavljanja jer su nužni nasljednici samo oso‐ be određene u odredbi člana 28. Zakona o nasljeđivanju i pod uslovima propisanim u navedenom čla‐ nu pa je pravilan zaključak prvostepenog suda da je tužiteljica nužni nasljednik iza ostavioca, te da svoje pravo na nužni nasljedni dio izvodi na osnovu odredbe člana 28. stav 2. Zakona o nasljeđivanju, a ne na osnovu prava predstavljanja kako se to navodi u žalbi. Tužiteljica nije dokazala da ispunjava uslove pro‐ pisane zakonom, odnosno da je nesposobna za rad i da nema nužnih sredstava za život, te je prvoste‐ peni sud pravilno odbio tužbeni zahtjev.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 192355 11 Gž od 19.09.2016. godine

izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]