BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4394
Novi Zakon o sudskoj policiji Federacije BiH

Zakon o sudskoj policiji Federacije BiH

Usvojen novi Zakon o Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i ulogu Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Navedeni zakon je od velikog značaja kako za Sudsku policiju Federacije BiH tako i cjelokupan pravosudni sistem u Federaciji BiH iz razloga što važeći zakon iz 1996. godine u mnogome nije aktuelan, ne odgovara funkciji Sudske policije Federacije BiH i u mnogim pitanjima je disharmoniziran sa drugim zakonskim propisima.

Novim Zakonom o Sudskoj policiji u Federaciji BiH uređuje se organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost. Ovim zakonom definiran je i jasan zakonodavni okvir za postupanje Sudske policije Federacije BiH u poslovima pružanja pomoći pravosudnim institucijama, tj. svim sudovima i tužilaštvima u Federaciji BiH, što će u konačnici rezultirati povećanjem efikasnosti u radu pravosuđa.

Također, novi Zakon o Sudskoj policiji u Federaciji BiH razrađuje ustavne nadležnosti predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH u obavljaju poslova upravljanja Sudskom policijom Federacije BiH, kao i dužnosti direktora Sudske policije Federacije BiH u obavljaju poslova rukovođenja Sudskom policijom Federacije BiH.

Odredbe novog Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH precizno propisuju stvarne nadležnosti i primjenu nadležnosti Sudske policije Federacije BiH, te je od značaja za napomenuti da se nadležnosti proistekle iz novog zakona ogledaju u sljedećim poslovima: prikupljanje informacija, dovođenje osumnjičenih, optuženih osoba, svjedoka i vještaka, lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojim je određena mjera pritvora, sprovođenje osoba lišenih slobode, zadržavanje osoba lišenih slobode, provođenje sudskih odluka, fizička i tehnička zaštita objekata i imovine pravosudnih institucija i Sudske policije Federacije BiH, održavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka, fizička i tehnička zaštita nosilaca pravosudnih funkcija, njihove imovine i članova uže porodice, zaštita svjedoka, te izvršavanje drugih naloga pravosudnih institucija kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.

Pored sveukupnog značaja donošenja ovog zakona, od posebnog značaja za napomenuti je da novim Zakonom o Sudskoj policiji u Federacije BiH precizno uređeno pitanje sigurnosti, odnosno fizičke i tehničke zaštite nosilaca pravosudnih funkcija čija sigurnost je ugrožena zbog posla koji obavljaju, kao i u slučajevima kada je to potrebno i pitanja sigurnosti i zaštite članova uže porodice i imovine nositelja pravosudnih funkcija tokom svih 24 sata. Također, ovim zakonom su precizirana i pitanja provedbe mjera zaštite ugroženih svjedoka, svjedoka pod prijetnjom i zaštićenih svjedoka koja pitanja su od posebnog značaja za stvaranje sigurnosnih i drugih preduvjeta nositeljima pravosudnih fuinkcija u postupcima procesuiranja najtežih oblika kriminala, kao i stvaranja potrebnog nivoa sigurnosnog ambijenta u drugim postupcima koji se vode pred pravosudnim institucijama.

Istovremeno, novim Zakonom o Sudskoj policiji u Federaciji BiH precizno su konkretizovana ovlaštenja i način primjene ovlaštenja pri provođenju poslova iz nadležnosti Sudske policije Federacije BiH, kao što su: provjera i utvrđivanje identiteta osoba, obavljanje razgovora, izdavanje upozorenja i naredbi, privođenje, privremeno ograničenje slobode kretanja, potraga za osobama i stvarima, privremeno oduzimanje predmeta, privremeno korištenje tuđih vozila i komunikacijskih sredstava, ulazak u tuđi stan i druge prostorije, pretres osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava, pregled osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava, upotreba sredstava prinude, audio i video snimanje na javnim mjestima, obrada ličnih podataka i vođenje evidencija, te postupanje sa tajnim podacima i vođenje evidencija.

S druge strane novi Zakon o sudskoj policiji u Federaciji BiH je harmoniziran sa radno pravnim zakonodavstvom koje se primjenjuje u Federaciji BiH, kao i zakonodavstvom vezano za ostvarivanje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, te će omogućiti razvoj i povećanje stepena operativnosti Sudske policije Federacije BiH.

Ovaj zakon predstavlja adekvatan pravni okvir na osnovu kojeg će Sudska policija Federacije BiH obavljati svoju ustavnu ulogu, odnosno pružati pomoć svim sudovima i tužilaštvima u Federaciji BiH u ostvarivanju sudske funkcije i tužilačke dužnosti, tj. u skladu sa principima nezavisnosti, samostalnosti, nepristrasnosti, stručnosti, profesionalnosti i efikasnosti sudova i tužilaštava za vršenje javnih ovlaštenja u oblasti pravosuđa.

Na kraju, Sudska policija Federacije BiH iskazuje zahvalnost svim tijelima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH, kao i pojedincima koji su pružili podršku ili na bilo koji drugi način učestvovali u izradi i donošenju navedenog zakonskog rješenja.

Sa primjenom navedenog zakona će se započeti nakon što se od strane predsjednika Federacije BiH donese Ukaz o proglašenju Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH, odnosno osam dana od dana objave istog zakona u Službenim novinama Federacije BiH.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]