BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By pravnik
#1122
Usvojen Novi zakon o radu Federacije BiH

U Domu naroda Parlamenta FBIH 31.3.2016.g. usvojen je Zakon o radu FBIH i to nakon što je ranije usvojeni zakon Ustavni sud FBIH stavio van snage. Novi zakon je objavljen dana 4.4.2016.g. u Službenim novinama Federacije BIH broj 26/16, a na snagu stupa 8 dana od dana objavljivanja.

Klikom mozete preuzeti tekst novog zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine


I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Novi zakon o radu FBiH se moze preuzeti na https://advokat-prnjavorac.com

----------

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNA MA ZAKONA O RADU FBiH

U „Službenim novinama FBiH”, br. 89/18 od 09.11.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Zakon“). Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Novosti u zakonu su:

Primjena povoljnijeg prava za radnika moguća je samo ako to Zakonom o radu nije izričito zabranjeno;
Predviđena je obaveza poslodavca da proceduru prijema u radni odnos predvidi internim aktom;
Za organe vlasti i institucije sa javnim ovlaštenjima propisuje se obaveza povođenja procedure javnog oglašavanja za prijem u radni odnos;
Umjesto roka od 15 dana, poslodavac je odmah na početku rada dužan uručiti radniku fotokopiju prijave na obavezno osiguranje;
Omogućuje se duže trajanje godišnjeg odmora od 30 dana, ako je to određeno kolektivnim ugovorom;
Uvedena je odredba kojom se poslodavac ovlašćuje da definiše radni učinak (kao dio plaće) u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu;
Visinu najniže plaće propisuje Vlada FBiH, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem;
Usklađuje se član koji se odnosi na prestanak radnog odnosa penzionisanjem sa novim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju;
Radniku se umjesto mogućnosti nalaže obaveza da od poslodavca zahtijeva zaštitu prava iz radnog odnosa;
Vlada FBiH uvrštena je kao strana u kolektivnom pregovaranju (za Opći kolektivni ugovor);
Za zaključivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora sa poslodavcem koji je u vlasništvu Vlade FBiH, kantona, grada ili općine – zahtijeva se i njihova saglasnost;
Propisan je novi član koji reguliše zaključivanje granskih kolektivnih ugovora za: područja djelatnosti koja se finansiraju iz budžeta; javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina; privredna društva u kojima Federacija, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala;
Regulisana su prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije;

Umjesto zasebnog člana i novčane kazne, kažnjavanje poslodavca za neisplaćivanje plaće u propisanom roku uvršteno je u član sa svim ostalim prekršajima Zakona o radu.

Sadrzaj:

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNA MA ZAKONA O RADU FBiH

Preciscen tekst Zakona o radu Federacije BiH - 2018g : https://advokat-prnjavorac.com/Zakon-o- ... -2018.html
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]