BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#827
Novčana kazna

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
________________ ŽUPANIJA/KANTON
OPĆINSKI SUD ________Poslovni broj _________

_______ , ______ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Općinski sud _______ , po sucu pojedincu M. J. , uz sudjelovanje zapisničara B. P. , u kaznenom predmetu koji se vodi protiv optuženog A. Ć. zbog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stvak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : KZFBiH ) , a po optužnici Županijskog tužiteljstva _____ broj ________ od _______ godine , nakon održane javne glavne rasprave od __________ godine , u prisustvu optuženog A. Ć. , županijskog tužitelja iz ________ E. M. , te oštećenog M. Š. , donio je i javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Optuženi A. Ć. , sin H. , i majke A. , rođene P. , rođen u ______ ______ godine , nastanjen u ________ , _______ , općina ______ , državljanin BiH, Bošnjak, završio srednju ekonomsku školu , noćni čuvar u poduzeću «_______» ________ , pismen , oženjen , otac dvoje mldb djece , slabog imovnog stanja, ranije neosuđivan , ne vodi se drugi postupak protiv njega , brani se sa slobode ,


k r i v j e

Što je :

Dana _______ godine oko 22 sata u kafiću «_______» u Ulici _____ u ______ , nakon svađe i međusobnog vrijeđanja između optuženog i vlasnika kafića D. Š. , te nakon što ga je vlasnik kafića uspio izgurati van iz kafića , uzeo više staklenih pivskih boca iz gajbe koja se nalazila ispred kafića , te je iste boce bacao u pravcu kafića , razbivši na taj način sva stakla na vratima i izlogu kafića , nakon čega je napustio lice mjesta , na koji način je oštetio vlasnika kafića za iznos od 550,00 KM kolika je vrijednost razbijenih stakala ,

Dakle , uništio tuđu stvar ,

čime je počinio kazneno djelo oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stavak 1. KZFBiH , pa mu sud , temeljem istog zakonskog propisa , uz primjenu članka 47. KZFBiH izriče


N O V Č A N U K A Z N U

u iznosu od 600,00 ( šest stotina ) KM .


Izrečenu novčanu kaznu optuženi je dužan platiti u 6 jednakih obročnih mjesečnih rata tako što će do svakog 5. u mjesecu uplatiti u korist proračuna Federacije Bosne i Hercegovine iznos od po 100,00 ( stotinu ) KM počevši od prvog narednog mjeseca od dana pravomoćnosti presude , a u slučaju neplaćanja ili neredovitog plaćanja , sud će zamijeniti izrečenu novčanu kaznu ili ostatak neplaćenog dijela novčane kazne kaznom zatvora tako što će za svaki započetih 50,00 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora .

Temeljem članka 101. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : ZKPFBiH ) oštećenom Š. D. dosuđuje se na ime imovinsko-pravnog zahtjeva iznos od 550,00 ( petstopedeset ) KM , a sa viškom odštetnog zahtjeva oštećeni se upućuje na parnicu .

Temeljem članka 91. stavak 1. ZKP-a , optuženi je dužan snositi troškove ovog kaznenog postupka u iznosu od 200,00 ( dvije stotine ) KM i platiti na ime sudskog paušala iznos od 100,00 (stotinu ) KM .


O b r a z l o ž e n j e


Optužnicom Županijskog tužiteljstva _____ broj ______ od ________ godine stavljeno je optuženom Ć. A. na teret izvršenje kaznenog djela oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stavak 1. KZFBiH , a na način opisan u izreci iste optužnice . Istom optužnicom je predloženo izdavanje kaznenog naloga te predloženo izricanje novčane kazne u iznosu od 500,00 KM .

Optuženi prilikom izjašnjavanja o krivnji nije prihvatio izdavanje kaznenog naloga niti je prihvatio predloženu novčanu kaznu , pa je sud proveo redoviti kazneni postupak i glavnu raspravu.

U dokaznom postupku su izvedeni dokazi tužiteljstva saslušanjem svjedoka oštećenog Š. D., P. A. i Dž. M. , te saslušanjem vještaka financijske struke S. O. , a saslušan je i svjedok M. K. kao dokaz optuženog . Sud je izvršio uvid u zapisnik o očevidu PU _______ broj ________ od ________ godine i fotodokumentaciju lica mjesta , te izvod iz kaznene evidencije PU _____ na ime optuženog broj ______ od ______. godine .
https://www.advokat.attorney/
Iz suglasnih izjava svjedoka Š. D. , P. A. , Đ. M. i K. M. potvrđeni su navodi optužnog akta da je u naznačeno vrijeme u kafiću «______» došlo do svađe i međusobnog verbalnog vrijeđanja između vlasnika kafića Š. D. i optuženog i to iz razloga što je optuženi prethodno vrijeđao i maltretirao konobaricu Đ. M. . Prema izjavama svih ovih svjedoka , nekoliko trenutaka nakon što je Š. D. uspio izgurati i odstraniti optuženog iz kafića , počelo je razbijanje stakala na vratima i na izlogu kafića , a u kafić su počele izvana upadati pivske boce . Svjedok P. A. je decidno u svojoj izjavi ustvrdio da je neposredno vidio optuženog kako na kafić baca pivske boce te kako se od udaraca tih boca lome stakla na vratima i izlogu kafića .

Dio izjave svjedoka obrane K. M. da je kritične prilike konobarica Đ. M. počela prva sa provociranjem optuženog , te da je oštećeni Š. D. prvi otpočeo sa vrijeđanjem optuženog , sud smatra neuvjerljivim jer je suprotstavljena svim drugim iskazima svjedoka , ali i nebitnim za donošenje odluke jer i ovaj svjedok koji je kritične prilike bio u društvu sa optuženim nije negirao da je upravo optuženi porazbijao stakla na kafiću bacanjem pivskih boca na kafić .

Iz nalaza i mišljenja , te iskaza vještaka financijske struke S. O. sud je poprimio dokazanim da je vrijednost uništenih stakala 550,00 KM .

Kako je u konkretnom slučaju u dokaznom postupku dokazano da je optuženi na način opisan u izreci ove presude porazbijao , odnosno uništio stakla na kafiću «_______» i to sa motivacijom da se osveti vlasniku kafića Š. D. jer ga je isti prethodno odstranio iz kafića radi vrijeđanja konobarice i izazivanja nereda , to je optuženi takvim svojim radnjama ostvario sva bitna obilježja kaznenog djela oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stavak 1. KZFBiH .

Opredjeljujući se za vrstu kaznene sankcije , sud je cijenio da u konkretnom slučaju nema mjesta izricanju uvjetne osude , kako je to u završnoj riječi tražio optuženi , nego je zbog načina izvršenja djela i težeg narušavanja javnog reda i mira potrebno posebno iz razloga generalne prevencije optuženom izreći efektivnu vrstu sankcije . Sud je cijenio da ne bi bilo opravdano i svrsishodno da se optuženom izrekne zatvorska kazna jer je optuženi u radnom odnosu i jedini hranitelj obitelji a i stupanj kaznene odgovornosti ne ukazuje na potrebu izricanja efektivne zatvorske kazne .

Cijeneći srednji stupanj kaznene odgovornosti i jačine ugrožavanja zaštićenog dobra , pobude iz kojih je djelo počinjeno , raniji život , obiteljsko i socijalno stanje optuženog , njegovo izvinjenje oštećenom i ponašanje nakon izvršenog djela , sud je optuženom izrekao novčanu kaznu u visini od 600,00 KM smatrajući istu kaznu adekvatnom naprijed pobrojanim okolnostima od značaja za odmjeravanje kazne te odgovarajućom u smislu specijalne i generalne prevencije .

Sud je uvažio prijedlog optuženog iz završne riječi da mu se , u slučaju izricanja novčane kazne , plaćanje odredi u ratama jer je isti trenutno u novčanim problemima zbog kreditne prezaduženosti , te je odredio da je optuženi dužan platiti izrečenu novčanu kaznu u 6 jednakih obročnih mjesečnih rata tako što će do svakog 5. u mjesecu uplatiti u korist proračuna Federacije Bosne i Hercegovine iznos od po 100,00 ( stotinu ) KM počevši od prvog narednog mjeseca od dana pravomoćnosti presude , a u slučaju neplaćanja ili neredovitog plaćanja , sud će zamijeniti izrečenu novčanu kaznu ili ostatak neplaćenog dijela novčane kazne kaznom zatvora tako što će za svaki započetih 50,00 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora .

Temeljem članka 101. stavak 2. ZKPFBiH oštećenom Š. D. sud je dosudio na ime imovinsko-pravnog zahtjeva iznos od 550,00 ( petstopedeset ) KM , a sa viškom odštetnog zahtjeva oštećeni je upućen na parnicu . Oštećeni je istakao imovinsko-pravni zahtjev u visini od 1.000,00 KM na ime uništenih stakala koje treba zamijeniti na kafiću oštećenog kao i na ime radne snage i usluga postavljanja novih stakala . Tijekom postupka sud je na temelju nalaza i mišljenja vještaka utvrdio nespornu vrijednost uništenih stakala u iznosu od 550,00 KM , a kako oštećeni nije sudu prezentirao dokaze o visini cijene usluga radne snage za postavljanje novih stakala niti se je navedeni vještak izjašnjavao u tom pravcu i na te okolnosti , sud nije imao temelja za dosuđivanje i tog dijela odštetnog zahtjeva , pa je oštećeni sa viškom odštetnog zahtjeva upućen na parnicu .

Temeljem članka 91. stavak 1. ZKPFBiH , optuženi je obvezan snositi troškove ovog kaznenog postupka u iznosu od 200,00 (dvijestotine ) KM koji se sastoje od troška financijskog vještačenja u kojem pravcu je sud prihvatio utemeljenim troškovnik Županijskog/kantonalnog tužiteljstva ______ i platiti na ime sudskog paušala iznos od 100,00 KM , a sud je pri određivanju visine paušala cijenio imovne mogućnosti optuženog koji je u stalnom radnom odnosu kao i manju složenost i dužinu trajanja ovog postupka .
Zapisničar S u d a c
B.P. M.J.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Županijskom/kantonalnom sudu _______ u roku od 15 dana od dana prijema presude u tri primjerka.
Oštećeni može pobijati odluku samo zbog odluke o troškovima
postupka i imovinskopravnom zahtjevu .

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]