BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3407
Nodet v. Franc

Načelo ne bis in idem.
Pritužba na osnovu člana 4. Protokola br. 7 (ne bis in idem) u vezi mješovitih postupaka koji se vode u kontekstu insajderskog poslovanja: klasični krivični postupak kao i regulatorni postupci pred finansijskim organom.
- Pored predmeta Jóhannesson and Others v. Iceland, br. 22007/11, 18. maj 2017. godine, ovo je drugi put da je vijeće primjenilo načela koja su usvojena od strane Velikog vijeća u predmetima A and B v. Norway, a posebno pitanje da li je postojala dovoljna povezanost u sadržaju i vremenu između oba postupka kako bi se formirala integrirana cjelina.
- Tužena vlada izričito je izjavila da se neće pozivati na rezervu Francuske izraženu u skladu s članom 57. Konvencije: vidjeti paragrafe 35 i 36 presude.
Utvrđena povreda člana 4. Protokola br. 7. uz Konvenciju.

Mislio sam da se potvrda i dopisivanje mora ovjer[…]

BOSNA I HERCEGOVINA […]

BOSNA I HERCEGOVINA […]

Zaposlenje

Postovanje, Osudjen sam pred Općinskim sudom FBiH […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja