BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#3102
NENADLEŽNOST MINISTARSTVA FINANSIJA DA DAJE MIŠLjENjA POVODOM KOMERCIJALNIH UGOVORA
Zakon o republičkoj upravi

član 18

Ministarstvo finansija nije nadležno za davanje mišljenja na ugovore koje privredna društva i druga pravna lica u okviru svoje djelatnosti zaključuju sa nerezidentima.

"…imajući u vidu poslove iz djelokruga Ministarstva finansija Republike Srpske utvrđene članom 18. Zakona o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012 i 15/2016), Ministarstvo finansija nije nadležno za davanje mišljenja, uputstava i prijedloga na ugovore koje privredna društva i druga pravna lica u okviru djelatnosti koju obavljaju zaključuju sa nerezidentima, niti na ostvarivanje prava i obaveza iz konkretnog poslovnog odnosa."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske od 05.08.2014. godine)

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj[…]

ZAKON O PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI Republike Srp[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom po[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Re[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja