BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#4016
NEMOGUĆNOST ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA SA DIREKTOROM NAKON ISTEKA MANDATA
Zakon o radu

član 20a st. 1 i 2

Nezakonite su odredbe pravilnika o radu poslodavca kojim je predviđeno da direktor po prestanku obavljanja navedene funkcije ima pravo da zasnuje radni odnos na drugom radnom mjestu kod poslodavca.

"Da li su interni akti poslodavca usklađeni sa Zakonom o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon), s obzirom na to da je istima predviđeno da se po prestanku mandata direktora poslodavac obavezuje zadržati istog u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu koje odgovara njegovom zanimanju i radnom iskustvu?

Zakonom je uređeno pitanje radno-pravnog statusa direktora. Naime, odredbom člana 27. Zakona propisano je da predsjednik i članovi uprave, odnosno poslovodni organ drugog naziva, tj. direktor, može poslovodnu funkciju obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa, u skladu sa pravilnikom o radu. U st. 2. i 3. iste odredbe propisano je da direktor može zasnovati radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme, te da radni odnos na određeno vrijeme traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odnosno do njegovog razrješenja. Prema st. 4. i 5. pomenute odredbe na direktora se ne primjenjuju odredbe Glave IV - VII i XI Zakona, a ako direktor obavlja poslovodnu funkciju bez radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti se uređuju ugovorom, u skladu sa općim aktom poslodavca.

Nadalje, odredbom člana 20a st. 1. i 2. Zakona propisano je da se radni odnos zasniva zaključivanjem ugovora o radu, a nakon provođenja procedure prijema propisane pravilnikom o radu poslodavca. U zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Federacija Bosne i Hercegovine, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos.

Shodno navedenom, s obzirom na to da su od dana stupanja na snagu pomenute odredbe poslodavci na koje se ista primjenjuje dužni provoditi proceduru obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos, mišljenja samo da su odredbe pravilnika o radu poslodavca kojim je predviđeno da direktor po prestanku obavljanja navedene funkcije ima pravo zasnovati radni odnos kod poslodavca, raspoređivanjem na odgovarajuće poslove u skladu sa zanimanjem i radnim iskustvom, neusklađene sa navedenom zakonskom odredbom."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-2838/19 od 7.11.2019. godine)

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]