BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#5389
Nedopuštenost revizije

Član 204. stav 3. Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. od 36/04 do 34/21)
Kada je revizija podnesena zbog pravnog pitanja od značaja za primjenu prava, revizijsko vijeće se ne može upuštati u ispitivanje osnovanosti revizijskih razloga kao povodom redovne revizije, ukoliko revident nije jasno naveo pravno pitanje zbog kojeg je revizija podnesena.
Iz obrazloženja:

Tužena je u ovoj pravnoj stvari izjavila reviziju radi povrede odredba parničnog postupka iz člana 176. ZPP-a pred Sudom BiH i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, pozivajući se i na primjenu odredbe člana 204. stav 3. Zakona o parničnom postupku navodeći kao razlog da se kod suda vodilo više predmeta o istoj pravnoj stvari, u kojima su zauzimani različiti pravni stavovi. Iz revizionih navoda jasno proizilazi da tužena ovako postavljenim pravnim pitanjima nije postavila nikakvo pravno pitanje važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, odnosno zbog kojeg bi revizija bila dopuštena. Naprotiv, revizija je sastavljena kao da se radi o redovnoj reviziji iz člana 204. stav 2. Zakona o parničnom postupku, pri čemu se navodi izneseni u reviziji uglavnom svode na obrazlaganje revizijskog razloga pogrešne primjene materijalnog prava. Revident u reviziji samo navodi da su nepravilno primijenjene odredbe Zakona o upravnom postupku, a što ne predstavlja niti materijalnopravno niti procesnopravno pitanje u smislu odredbi člana 204. stav 3. i člana
204. stav 4. Zakona o parničnom postupku.

U odgovoru na reviziju pravilno se ukazuje da ovo pitanje, pored navedenog nema nikakvog značaja za uspostavu jedinstvene primjene prava, jer se revident vodio onim što je regulisano u njegovom internom Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti i dovođenjem istog u vezi s odredbama ZUP-a, te raspravljanje o istom ni na koji način ne bi moglo donijeti jedinstvenoj primjeni prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

Konačno, netačan je navod revidenta da je su u prethodnim sličnim postupcima, odnosno pravnim pitanjima u vezi s disciplinskom odgovornošću zaposlenika zauzimao različit stav po pitanju supsidijarne primjene načela ili principa odnosno odredbi jednog procesnog zakona, a što, upravo suprotno tvrdnjama revidenta proizilazi iz citiranih odluka.

Stoga se revizijsko vijeće ne može na isti način, kao povodom redovne revizije iz člana
204. stav 2. Zakona o parničnom postupku, upuštati u ispitivanje osnovanosti revizijskih razloga pogrešne primjene materijalnog prava i povrede odredaba postupka u situaciji kada revident propusti u reviziji određeno i jasno navesti, odnosno naznačiti pravno (materijalnopravno i procesnopravno) pitanje zbog kojeg je vanredna revizija u konkretnom slučaju podnesena. To iz razloga što je odredbom člana 208. stav 2. istog Zakona propisano da u povodu revizije iz člana 204. stav 3., revizijsko vijeće ispituje pobijanu presudu samo u dijelu u kojem se pobija revizijom i samo zbog pitanja koje je važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, zbog kojeg je podnesena i koje je u njoj određeno, naznačeno kao takvo uz pozivanje na propise i druge izvore prava koji se na to pitanje odnose. Nije dužnost ovog suda da iz navoda u reviziji sam postavlja pravno pitanje, već je to dužnost same stranke koja jasno i određeno treba postaviti pravno pitanje, a to se nikako ne odnosi na pitanje pravilne primjene određene odredbe zakona.


Radi izloženog, odlučeno je kao u izreci rješenja primjenom odredbe člana 214. stav 1. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 3 P 033457 21 Rev od 20. 10. 2021. godine)

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]