BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4399
Neagu vs. Romania
(br. 21969/15), 10.11.2020.1 Povreda člana 9. EK
Aplikant je Dănut Neagu, rumunjski državljanin.

Slučaj se odnosi na zatvorenika koji je prešao na islam dok je bio u pritvoru. Žali se na odbijanje rumunjskih vlasti da mu obezbijede obroke bez svinjetine, bez dokaza da je pristaša te religije.

Aplikantu je 2009. godine određen pritvor. U to vrijeme deklarisao se kao pravoslavni kršćanin. Nakon toga je dobio zatvorsku kaznu i period između 2009. i 2017. pritvoren je u raznim rumunskim zatvorima.

U postupku pred Sudom aplikant je objasnio da je tokom prve tri godine zatočenja upoznao neke muslimanske zatvorenike i prešao na islam. Dok je bio u pritvoru u zatvoru Galaţi, 2012. godine, obavijestio je upravu zatvora da je prešao na islam i zatražio obroke bez svinjetine. Njegov je zahtjev odbijen.

Aplikant je nakon toga prebačen u zatvor u Brăili, gdje je više puta tražio da mu se osiguraju obroci bez svinjetine. Zahtjevi su odbijeni s obrazloženjem da nije predočio nikakav dokaz o svom preobraćenju. Aplikant se žalio sudiji nadležnom za preispitivanje pritvora, a kasnije i prvostepenom sudu, bez uspjeha.

Pozivajući se na član 9. (pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti), aplikant se žali na odbijanje rumunjskih vlasti da priznaju njegov prelazak na islam.

Evropski sud je utvrdio da su, imajući u vidu odredbe uvedene naredbom Ministarstva pravde koje zahtijevaju, između ostalog, pisani dokaz o promjeni religije koja se dogodila tokom boravka u pritvoru, nacionalne vlasti narušile su ravnotežu između interesa zatvora, interesa ostalih zatvorenika i pojedinačnih interesa aplikanta. Sud je također naglasio da nije uvjeren da bi se udovoljenjem aplikantovih zahtjeva stvorili problemi u vođenju zatvora ili da bi time došlo do negativnog utjecaja na prehranu koja se nudi drugim zatvorenicima.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]