BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2507
Nasljeđivanje naknade materijalne štete po polici putničkog zdravstvenog osiguranja

Član 2. Zakona o nasljeđivanju, a u vezi sa članom 197. i 897. Zakona o obligacionim odnosima Tužitelj je aktivno legitimisan i pripada mu pravo na nasljeđivanje naknade materijalne štete iz
osnova ugovora o putničkom osiguranju koja je dospjela prije smrti ostavioca.

Iz obrazloženja: Među parničnim stranaka je sporno da li je tužitelj aktivno legitimisan potraživati na‐ knadu koja se odnosi na troškove medicinskog tretmana njegovog oca, koji su nastali u inostranstvu za vri‐ jeme važenja police putničkog zdravstvenog osiguranja. Kako zaključeni ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju spada u kategoriju ugovora o osiguranju lica, to se isplatom ugovorene sume pokrivaju svi vi‐ dovi materijalne štete, koju je oštećeni pretrpio zbog nastupanja osiguranog slučaja. Pravo na naknadu ima karakter ličnog prava koja su vezana za ličnost oštećenog lica, ali iznos naknade koji je dospio do tre‐ nutka smrti predstavlja već određenu imovinu oštećenog lica, tako da se ne radi o prenošenju prava koje je pripadalo oštećenom na njegove nasljednike, već o nasljeđivanju materijalne štete, koja je dospjela pri‐ je smrti oštećenog lica. Odredba člana 197. Zakona o obligacionim odnosima ne sprječava nasljeđivanje naknade materijalne štete u vidu osigurane sume, ukoliko je ista dospjela i ovaj dospjeli iznos može se pre‐ nijeti na drugu osobu, u konkretnom tužitelja kao zakonskog nasljednika oštećenog lica, te se radi o imo‐ vini, koja se prema odredbi iz člana 2. Zakona o nasljeđivanju može nasljeđivati.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 072092 11 Gž od 06.03.2014. godine potvrđena Pre‐ sudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 072092 14 Rev od 20.04.2017. godine

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]