BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2546
Namirenje razlučnog povjerioca iz založene nekretnine

Član 43. Zakona o stečajnom postupku

Budući da razlučni povjerilac ima ovlaštenje na odvojeno namirenje iz predmeta razlučnog prava, on ima mogućnost da prvo pokrene izvršni postupak i pokuša se namiriti iz založene nekretnine, pa tek ukoliko se u tom postupku ne bi mogao u cijelosti namiriti, taj bi povjerilac imao pravni interes da podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom svog dužnika.

Iz obrazloženja: Prvostepeni sud se pravilno pozvao na odredbu člana 43. Zakona o stečajnom po‐ stupku, kojom su propisani uslovi za otvaranje stečajnog postupka, u vezi sa odredbom člana 4. istog zakona, kojom je propisano da je za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, pored ste‐ čajnog dužnika ovlašten i svaki povjerilac koji ima pravni interes za provođenje stečajnog postupka, koji je dužan učiniti vjerovatnim svoje potraživanje i platežnu nesposobnost stečajnog dužnika.

U konkretnom slučaju je podnosilac prijedloga povjerilac koji ima svojstvo razlučnog povjerioca iz člana 38. stav 2. tačka 1. Zakona o stečajnom postupku, budući da je njegovo potraživanje osigurano založnim pravom na nekretninama dužnika. Povjerilac koji ima razlučno pravo na nekom predmetu ste‐ čajne mase je ovlašten na odvojeno namirenje i on ima pravo pokrenuti izvršni postupak radi namire‐ nja tog svog potraživanja odvojeno od stečajnog postupka. Zbog toga je prvostepeni sud pravilno ocijenio da prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nije podnesen u skladu sa odredbom člana 4. stav
1. Zakona o stečajnom postupku, odnosno da prijedlog nije dopušten u smislu odredbe člana 43. stav
4. istog zakona, budući da otvaranje stečajnog postupka nije neophodno radi namirenja njegovog po‐
traživanja. Tek u slučaju kada se razlučni povjerilac ne namiri u cIjelosti iz založnog prava, ili kada se
odrekne odvojenog namirenja, što predlagač u konkretnom slučaju nije učinio, nastaje njegov pravni
interes člana 67. stav 1. tačka 7. Zakona o parničnom postupku kada je donio procesnu odluku kojom
je prijedlog odbacio.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 St 501455 15 Pž od 08.02.2016. godine

https://forum.ba

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]