BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#4100
NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME ODSUSTVOVANjA SA POSLA
Zakon o radu

član 81 st. 1 i 2

O prisustvu i odsustvu radnika sa radnog mjesta vodi se evidencija u pisanom ili elektronskom obliku i na osnovu nje se vrši isplata plaće na način da radnik ostvaruje pravo na plaću za obavljeni rad na osnovu Zakona o radu, dok mu za period odsustvovanja sa posla pripada naknada plaće isključivo ako je to odsustvovanje opravdano.

"Može li poslodavac radnicima, u skladu sa pravilnikom o radu, obračunati plaću za broj provedenih sati na poslu, imajući u vidu neopravdane izostanke na poslu?... Navedeno je kako bi se broj sati neopravdanog izostanka utvrđivao na osnovu elektronske evidencije prisustva radnika, koji bi se potvrdio šihtaricom, te da je pravilnikom o radu predviđeno da se osnovna plaća obračunava na osnovu bruto satnice, broja sati provedenih na radu u toku mjeseca i odgovarajućeg koeficijenta utvrđenog za određeno radno mjesto.

Odredbom člana 7. stav 1. Zakona o radu (Sl. novine FBiH, br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon) propisano je, između ostalog, da je radnik obavezan prema uputama poslodavca datim u skladu sa prirodom i vrstom rada obavljati preuzeti posao, te poštivati organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i zakone i opće akte poslodavca, dok je u stavu 2. pomenute odredbe, između ostalog propisano, da radnik ima pravo na pravičnu plaću u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Odredbom člana 75. stav 1, a u vezi sa stavom 2. istog člana Zakona propisano je da se plaća radnika za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Shodno odredbi člana 78. stav 4. Zakona, poslodavac ne može radniku obračunati i isplatiti plaću manju od plaće utvrđene kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Nadalje, odredbom člana 81. st. 1. i 2. Zakona propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće za period odsustvovanja sa rada iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, a da se period odsustvovanja sa rada za koji se naknada plaće isplaćuje na teret poslodavca utvrđuje zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Dakle, u smislu odredbe člana 75. Zakona, radnik ostvaruje pravo na plaću za obavljeni rad, dok mu za period odsustvovanja sa posla, ali samo iz opravdanih razloga, pripada naknada plaće u skladu sa drugim propisima.

Pored toga, ističemo da je odredbom člana 43. Zakona propisana obaveza vođenja evidencija, na način da je, između ostalog, utvrđeno da je poslodavac dužan svakodnevno voditi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, koja mora sadržavati podatke o početku i završetku radnog vremena, smjenama i druge podatke o prisustvu radnika na radu. Na osnovu ovlaštenja iz odredbe člana 43. stav 5. Zakona, federalni ministar rada i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Sl. novine FBiH, br. 92/2016 - dalje: Pravilnik).

Odredbom člana 8. Pravilnika propisan je sadržaj evidencije o radnom vremenu i podaci koji se vode u toj evidenciji. Između ostalog, predviđeno je da se vode podaci o početku i završetku rada, kao i vremenu, odnosno razlozima neprisutsva na poslu, kao i drugi podaci od kojih zavisi ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom. U skladu sa odredbom člana 9. stav 1. Pravilnika, poslodavac evidenciju o radnom vremenu vodi za obračunsko razdoblje koje je utvrđeno za isplatu plaće.

... plaća radnika za obavljeni rad obračunava na način utvrđen kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a prema mjesečnoj evidenciji o radnom vremenu, koja se na osnovu pomenutog pravilnika vodi u skladu sa stvarnim stanjem. Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu propisano je da se evidencija o radnom vremenu može voditi u pisanom ili elektronskom obliku."

(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-3209/19(1) od 16.12.2019. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]