BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#739
NADLEŽNOSTI NOTARA u Republici Srpskoj

Nadležnost notara utvrđena je u Zakonu o notarima, s tim da se nadležnosti u pogledu notarskih isprava mogu utvrditi i u drugim zakonima.

Pravni poslovi za koje je obavezna notarska obrada isprave:
1-pravni poslovi o regulisanju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između lica koja žive u vanbračnoj životnoj zajednici.
2-raspolaganje imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica.
3-pravne poslove kojima se obećava neko činjenje kao poklon, s tim što se nedostatak notarske forme, u ovom slučaju nadomješta izvršenjem obećanog činjenja.
4-pravne poslove čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih
stvarnih prava na nekretninama.
5-osnivačka akta privrednih društava (čl. 68 ZON).

Notarski obrađene isprave, notarske potvrde i notarske ovjere su javne isprave.
Notarski obrađene isprave imaju punu dokaznu snagu o izjavama datim pred notarom.
Notarske ovjere i potvrde imaju dokaznu snagu samo u pogledu konkretnih činjenica o kojima se u njima svjedoči.

Notarska obrada isprava o pravnim poslovima koji za predmet imaju
prenos ili sticanje vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama:
- Ugovor o prodaji, pravni poslovi o prenosu ili sticanju vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama;
- Ugovori o poklonu;
- Ugovori o razamjeni nekretnina;
- Ugovori o zasnivanju službenosti;
- Ugovori o zasnivanju hipoteke (založnog prava) na nekre­tninama;
- Sačinjavanje punomoći i drugih isprava u vezi prethodnih poslova.

Notarska obrada isprava o pravnim poslovima iz naslje­dnog prava:
- Ugovori o doživotnom izdržavanju;
- Ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za života;
- Nasljedničke izjave;
- Testamenti.

Notarska obrada isprava o pravnim poslovima iz porodičnog prava:
- Bračni ugovori;
- Ugovori o raspodjeli zajedničke imovine stečene u braku;
- Izjave o priznavanju očinstva i materinstva.

Notarska obrada isprava o pravnim poslovima iz građanskog prava:
- Svi ugovori mogu imati snagu izvršne isprave, što znači da stranke mogu dobiti izvršni otpravak originala i pokrenuti direktno sudsko izvršenje bez prethodnog vođenja sudskog spora, kad su ugovorene činidbe u novcu ili zamjenljivim stvarima ili vrijedonosnim papirima.
Notar po sticanju ugovorenog uslova izdaje izvršni otpravak notarski obrađene isprave koja ide na direktno izvršenje putem suda, jer takav notarski obrađen ugovor ima u izvršnom postupku isti tretman kao i pravosnažna presuda.

Oblast privrednog prava:

Notarska obrada osnivačkih akata:
- Osnivačka akta (ugovori i odluke) o osnivanja privrednih društava, ustanova, i drugih subjekata koji se upisuju u sudski registar;
- Notarska ovjera potpisa osnivačkih akata jednočlanih d.o.o. sa 1 KM
osnivačkog uloga

Notarska potvrda statuta i izmjena osnivačkih akata:
- Statut i izmjene Statuta;
- Izmjene osnivačkih akata usljed statusnih promjena i promjena podataka od značaja za pravni promet (promjena osnivača, povećanje ili smanjenje kapitala, promjena sjedišta, naziva, djelatnosti itd);
- kod izmjena osnivačkih akata i statuta notarski zapisnik ima karakter javne isprave i sprečava sporove članova društava

Notarska obrada isprava o pravnim poslovima iz privre­dnog prava:
- Ugovori privrednog prava mogu imati snagu izvršne isprave, što znači da
stranke mogu dobiti izvršni otpravak originala i pokrenuti direktno sudsko izvršenje bez prethodnog vođenja sudskog spora.
Notar po sticanju ugovorenog uslova izdaje izvršni otpravak notarski obrađene isprave koja ide na direktno izvršenje putem suda, jer takav notarski obrađen ugovor ima u izvšnom postupku isti tretman kao i pravosnažna presuda.

Privredna društva su prepoznala značaj i ulogu notarski obrađenih ugovora sa klauzulom pristanka na neposredno prinudno izvršenje, gdje je to moguće (radi se o činidbama koje glase na novčane iznose ili zamjenljive stvari ili vrijedonosne papire), jer se u tom slučaju ne vodi sudski postupak o dokazivanju novčane obaveze jednog od ugovarača, nego notarska isprava predstavlja izvršni naslov i podobna je za izvršenje.

Ovjere fotokopija/prepisa svih vrsta isprava (lične karte, pa­soša, izvodi
iz matičnih knjiga, svjedočanstva, diploma itd.)
1-ovjera prepisa (čl.88)
2-ovjera izvoda iz trgovačkih registara ili poslovnih knjiga.(čl.89)
3-ovjera potpisa (čl.90)

Ovjere potpisa na privatnim ispravama, kao što su:
- Ugovori o zakupu poslovnih prostorija i stanova;
- Razne izjave;
- Ugovori o prodaji motornih vozila

Izdavanje potvrda kao što su:
-Potvrda o trenutku predočavanja nekog pismena (čl.91)
-potvrda o životu nekog lica (čl.92)
-potvrda o ovlašćenju za zastupanje (čl.93)
-potvrda o drugim činjenicama iz registra (čl.94)
-potvrđivanje zaključaka organa pravnog lica (čl.95)
-potvrda drugih činjenica (čl.96)

Poslovi po nalogu suda ili organa vlasti,
1-popis i pečaćenje ostavinske imovine i stečajne mase (čl.67)
2-procjene i javne prodaje pokretnih stvari i nekretnina u vanparničnom
postupku, naročito dobrovoljne prodaje.
3-razdioba prodajne cijene u izvršnom postupku.

Čuvanje (deponovanje).
1-čuvanje i predaja isprava (čl.107)
2-čuvanje gotovog novca i vrijedonosnih papira (čl. 109)

Stranke mogu zahtijevati notarsku obradu isprave i u drugim pravnim
poslovima koji nisu naznačeni u čl. 68 stav 1 Zakona o notarima, kada za to imaju interes (kada stranke žele da notarska isprava bude izvršna isprava- kada stranke pristaju na neposredno prinudno izvršenje)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]