BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3451
Načelo neposrednosti u krivičnom postupku

Svanidze v. Georgia, no. 37809/08

25. juli 2019.

Aplikant, doktor, optužen je da nije pružio hitno medicinsko liječenje pacijentu bez opravdanog razloga.
Svjedoci, saoptuženi i vještaci saslušani su pred sudijom prvostepenog suda, koji je postupao kao sudija pojedinac. Ovog sudiju kasnije je zamijenio drugi sudija koji je aplikanta osudio. Dakle, presudu je donio sudija koji nije učestvovao u usmenom ispitivanju svjedoka, na osnovu transkripata sa saslušanja. Navodno kršenje načela neposrednosti u krivičnom postupku. Predmet je složen i uključivao je ispitivanje 17 svjedoka. Krivičnopravni aspekt prava na pravično suđenje. Pregled sudske prakse o ovom principu dat je u paragrafima 32 i 33 presude, dok je primjena ovih principa na predmet aplikanta dat u paragrafima 34-38 presude.
Utvrđena povreda člana 6. stav 1 Konvencije.

PRESUDA SUDA EUROPSKE UNIJE O TRETMANU FINANCIJS[…]

Unuane protiv Engleske

Unuane v. the United Kingdom (br. 80343/17), 24.11[…]

Le Mailloux protiv France (br. 18108/20), 3.12[…]

Yevgeniy Dmitriyev v. Russia (br. 17840/06), 1.1[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja