BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#288
NAČELO LEGALITETA KRIVIČNOG GONJENJA

Tužilac je dužan preduzeti krivično gonjenje ako postoje dokazi da je učinjeno krivično djelo, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Prema principu legaliteta krivičnog gonjenja, tužilac mora preduzeti krivično gonjenje ako su ispunjeni zakonski uslovi, bez obzira na njegov stav o tome da li je ili nije potrebno krivično gonjenje.

Vezano za primjenu ovog načela, moraju se ispuniti 3 predpostavke:
1. moraju postojati dokazi da je izvršeno krivično djelo. Traži se postojanje određenog stepena sumnje da je izvršeno krivično djelo - tužilac je dužan preduzeti krivično gonjenje kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo.
Tužilac, dakle, nije ovlašten da cijeni cjelishodnost kriv. gonjenja (princip oportuniteta), osim ako ga na to zakon ne ovlašćuje.
2. ne smiju postojati zakonske smetnji za krivično gonjenje, kao što su amnestija, pomilovanje zastara krivičnog gonjenja i dr.
3. da nisu u pitanju izuzetci od principa legaliteta krivičnog gonjenja koji podrazumjevaju primjenu principa OPORTUNITETA (cjelishodnosti) krivičnog gonjenja. Izuzeci od principa legaliteta krivičnog gonjenja propisani su za:
1) krivična djela za koja se goni po odobrenju,
2) krivična djela čije se krivično gonjenje može ustupiti stranoj državi,
3) krivična djela u kojima će tužilac dati imunitet svjedoku, tj. pravo da ne odgovara na pojedina pitanja ako bi ga istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju,
4) lakša krivična djela čiji su izvršioci maloljetne osobe i
NAČELO OPRTUNITETA, dakle, narušava načelo legaliteta i znači pravo tužioca da ne preduzme kriv. gonjenje, iako postoje zakonski uslovi za gonjenje, ako to nije cjelishodno (oportuno) u konkretnom primjeru. Kontrola mogućeg neopravdanog odustanka tužioca od kriv. gonjenja ostvaruje se, između ostalog, pravom oštećenog da podnese pritužbu Uredu tužioca.

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]