BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#4336
Mediani v. Italy (br. 11036/14), 1.10.2020.1

Aplikacija odbačena kao ratione materiae nedopustiva

Aplikant je Francesco Mediani, italijanski državljanin.

Slučaj se odnosi na dužinu postupka koji se odnosi na posebnu žalbu predsjedniku Republike (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) koju je aplikant podnio 2004. godine kako bi osporio odluku o ukidanju njegovog napredovanja u viši platni razred u upravnom organu za koji je radio.

Pozivajući se na član 6. stav 1. (pravo na pravično saslušanje u razumnom roku) Evropske aplikant se žali na dužinu postupka, primjećujući da oni traju od 11. decembra 2018. godine.

Evropski sud je istakao da je u slučaju Nardella protiv Italije zaključio da odredbe Konvencije nisu primjenjive na posebne žalbe predsjedniku Republike. Međutim, napominjući da je zakonodavstvo koje se odnosi na posebne žalbe predsjedniku Republike izmijenjeno 2009. i 2010. godine, Sud je istakao da je od 16. septembra 2010. član 6. Konvencija primjenjiva na takve žalbe u dijelu u kojem se postupak odnosio na spor oko „građanskog prava i obaveze ”. Sud je također istakao da tamo gdje je dužina takvog postupka pretjerana aplikanti prije podnošenja zahtjeva Sudu trebaju podnijeti zahtjev za naknadu štete nadležnom “Pinto” žalbenom suda, kako bi domaćim sudovima pružili priliku da ispitaju to pitanje. Međutim, u ovom je slučaju Sud zaključio da relevantno vrijeme aplikantove posebne žalba predsjedniku Republike ne ulazi u područje primjene novog postupak za posebne žalbe. Kako je aplikant izjavio žalbu 13. jula 2004., to jest, prije 16. septembra 2010., njegova je aplikacija ušla u opseg sudske prakse uspostavljene u Nardella protiv Italije.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]