BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2493
Materijalna šteta u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja

Član 190. i 195. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima

Naknada materijalne štete obuhvata i troškove liječenja koje je provedeno tradicionalnim meto‐ dama, u ustanovi koja nije uključena u zdravstveni sistem Federacije BiH i BiH, ako su takvi troškovi bili opravdani.

Iz obrazloženja:

Neosnovani su navodi žalbe da je prvostepeni sud pogrešno odlučio o naknadi materijalne štete ko‐ ja se sastoji u troškovima liječenja nastalim kao posljedica pretrpljenog saobraćajnog udesa. Naime, prvostepeni sud pravilno nalazi da je osnovan zahtjev tužitelja za isplatu iznos od 1.951,00 KM na ime materijalne štete, jer se radi o troškovima koji su u uzročno‐posljedičnoj vezi sa nastalim oboljenjem tu‐ žitelja i koji su bili neophodni za saniranje i otklanjanje tih posljedica a što proizilazi i iz nalaza i mišlje‐ nja vještaka medicinske struke. Na visinu ove naknade nije od uticaja činjenica da su tužitelju dosuđeni troškovi liječenja po kineskom tradicionalnom doktoru i što to nije izvedeno od ustanove koja je uklju‐ čena u zdravstveni sistem Federacije BiH i BiH, jer iz provedenih dokaza proizilazi da se radi o stvarno učinjenim troškovima koji su bili opravdani.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 163660 12 Gž od 10.09.2013. godine, potvrđe‐
na presudom Vrhovnog suda FBiH broj: 65 0 P 163660 13 Rev od 24.11.2016. godine

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]