BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
By seadhhrustic
#3294
Molim za pravno mišljenje o slučaju društva, a čije je sjedište u TK, koje posjeduje koncesijono pravo korištenja prirodnog bogastva a nad njim je poveden stečajni postupak. Obzirom da je koncesoru stalo da se to društvo podigne na noge i koncesiono pravo preuzme druga kompanija postavlja se niz pitanja na koje treba odgovoriti a da bi se privukli potencijalni kupci. Ići ćemo redom:

1. Da li je moguće da stečajni upravnik proda društvo u stečaju zajedno sa koncesionim pravom. Drugim riječima rečeno, da li nova kompanija koja kupuje društvo u stečaju automatski kupuje i njegovo koncesiono pravo bez obaveze da učestvuje na novom tenderu raspisanom od Komisije a povodom davanja koncesionog prava koje je bivši koncesionar već imao a uvođenjem stečajnog postupka mu je automatski prestao da važi...barem je to decidno navedeno u zakonu o konceijama TK....
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja