BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#197
KONCESIJA

- Koncesija je pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogastava. Izuzetno može biti i za obavljanje komunalnih i drugih javnih djelatnosti.
- Ugovor o koncesiji se zaključuje na određeno vrijeme koje ne može biti duže od 30 godina, a iznimno 50 godina.
- Ugovori se mogu obnoviti, ali ne duže od polovine prvobitno ugovorenog roka.
- Ugovor prestaje:
1) istekom ugovorenog roka,
2) otvaranjem stečaja,
3) prestankom postojanja predmeta koncesije i
4) raskidom ugovora - Ugovor o koncesiji se raskida:
a) ako je koncesionar nesolventan ili je bankrotirao,
b) ako koncesionar ili koncesor ne ispunjavaju svoje obaveze.
- Ugovor zaključen suprotno odredbama Zakona o koncesiji je ništavan, a za rješavanje takvih sporova je nadležan Vrhovni sud FBiH (tužba u upravnom sporu).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom p[…]

Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i gar[…]

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja