BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#197
KONCESIJA

- Koncesija je pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogastava. Izuzetno može biti i za obavljanje komunalnih i drugih javnih djelatnosti.
- Ugovor o koncesiji se zaključuje na određeno vrijeme koje ne može biti duže od 30 godina, a iznimno 50 godina.
- Ugovori se mogu obnoviti, ali ne duže od polovine prvobitno ugovorenog roka.
- Ugovor prestaje:
1) istekom ugovorenog roka,
2) otvaranjem stečaja,
3) prestankom postojanja predmeta koncesije i
4) raskidom ugovora - Ugovor o koncesiji se raskida:
a) ako je koncesionar nesolventan ili je bankrotirao,
b) ako koncesionar ili koncesor ne ispunjavaju svoje obaveze.
- Ugovor zaključen suprotno odredbama Zakona o koncesiji je ništavan, a za rješavanje takvih sporova je nadležan Vrhovni sud FBiH (tužba u upravnom sporu).

Službene novine Federacije BiH, broj 59/21 Na osno[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 59/21 Na osno[…]

Postovani, Aplicirala sam na javni konkurs MUP-a […]

SIC - Sociedade Independente de Comunicaç&a[…]