BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#825
Kazneni nalog

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
________________ ŽUPANIJA/KANTON
OPĆINSKI SUD_________Poslovni broj: ____________________
_____ , _________ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Općinski sud ________ , po sucu pojedincu M. J. , uz sudjelovanje zapisničara B. P. , u kaznenom predmetu koji se vodi protiv okrivljenog A. H. zbog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : KZFBiH ) , nakon održane javne glavne rasprave od ________ godine , u prisustvu okrivljenog A. H. i županijskog tužitelja iz ___________ S. Đ. , donio je i javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Optuženi:

A. H., sin E. i majke M. , rođene B., rođen ___________ godine u _______ , stalno nastanjen u ______ u ulici ________ br. _______ , bravar, nezaposlen, neoženjen, Bošnjak, državljanin BiH, neosuđivan, nalazi se na slobodi,

K R I V J E

Što je :

Dana ________ godine oko 22,15 sati u _______ u ugostiteljskom objektu „______“ vl. T. H., pesnicom udario u nadkonstukciju iznad šanka pri čemu je na nadkonstrukciji u rigips ploči nastalo oštećenje u vidu rupe veličine pesnice te napuknuće iste a zatim pesnicom udario u pregradni zid WC –a pri čemu je na zidu napravljenom od rigips ploče nastalo oštećenje u vidu rupe veličine pesnice kojom prilikom je u objektu pričinjena šteta u neutvrđenom iznosu.

Dakle, oštetio tuđu stvar,

čime je počinio kazneno djelo oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stavak 1. KZFBiH , pa mu se na temelju citiranog zakonskog propisa te primjenom čl. 353. st. 2. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : ZKPFBiH ) izdaje


KAZNENI NALOG

kojim mu se temeljem članka istog članka , uz primjenu članka 62. KZFBiH izriče

UVJETNA OSUDA

kojom mu se utvrđuje

KAZNA ZATVORA U TRAJANJU OD 3 /tri/ MJESECA

a istodobno se određuje da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko optuženik u roku od jedne godine ne počini novo kazneno djelo.

Na temelju članka 202. stavak 1. ZKPFBiH optuženi je dužan snositi troškove kaznenog postupka u paušalnom iznosu od 100,00 KM, u roku od 15 dana po pravomoćnosti ove presude.

Na temelju članka 212. stavak 3. ZKPFBiH oštećeni T. H. se radi ostavarivanja imovinskopravnog zahjeva upućuje na parnicu .


O b r a z l o ž e n j e

Županijsko tužiteljstvo _______ je optužnicom broj ________ od _______ godine optužilo A. H. da je počinio kazneno djelo oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stavak 1. KZFBiH , na način opisan u izreci iste optužnice .

Podignutom optužnicom tužiteljstvo je zatražilo od ovog suda da na temelju čl. 353. st. 2. ZKPFBiH prema optuženom izda kazneni nalog kojim će mu se izreći uvjetna osuda, tako što će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, a koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 1 (jedne) godine ne počini novo kazneno djelo.

Sud je potvrdio optužnicu ________ godine i zakazao saslušanje optuženog .

Na saslušanju za izricanje kaznenog naloga optuženi je odustao od svoga prava na branitelja, te su mu predočeni dokazi koje tužiteljstvo prikupilo tijekom istrage i optuženi se nije izjašnjavao o dokazima.

Optuženi je izjavio da u potpunosti priznaje krivicu za počinjeno kazneno djelo i prihvatio je predloženu uvjetnu osudu iz optužnice.

Sud je izvršio uvid u materijalnu dokumentaciju koja je prezentirana tijekom postupka i to: zapisnik o ispitivanju osumnjičenog PU _____ od _______ godine, zapisnik o saslušanju svjedoka PU _________ M. E. od ________ godine, zapisnik o saslušanju svjedoka PU _______ T. H. od _______ godine, zapisnik o saslušanju svjedoka PU _______ T. E. od ______ godine, foto-dokumentacija lica mjesta od _______ godine i izvod iz kaznene evidencije za optuženika .

Optuženi u potpunosti priznaje navode iz optužnice te navodi da je točno da je kritične prilike počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret na način, mjesto i vrijeme kako to stoji u optužnici.

Na temelju svih izvedenih dokaza koje je sud cijenio pojedinačno i u uzajamnoj vezi, sud je utvrdio da je optuženi počinio kazneno djelo na način, mjesto i vrijeme opisano u izreci presude, a imajući u vidu sve izvedene dokaze u ovom postupku, sud smatra da su se u radnjama optuženog stekla sva bitna obilježja kaznenog djela oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stavak 1. KZFBiH .

Sud je našao da je optuženi u vrijeme izvršenja kaznenog djela bio uračunljiv, te da je kazneno djelo počinio s umišljajem.

Prilikom odlučivanja o vrsti i visini kaznene sankcije, sud je došao do zaključka da se prema optuženom treba izreći uvjetna osuda jer postoje posebno olakšavajuće okolnosti koje potvrđuju ovakav stav suda. Sud je kod optuženog cijenio njegovo priznanje djela, da ranije nije osuđivan, mladost i nezaposlenost, a otežavajućih okolnosti nije našao, pa imajući u vidu navedene okolnosti, ovaj sud smatra da će se i samom prijetnjom kazne postići svrha kažnjavanja i da optuženi ubuduće neće vršiti ni ova ni druga kaznena djela.

Na temelju članka 202. stavak 1. ZKPFBiH optuženi je dužan snositi troškove kaznenog postupka u paušalnom iznosu od 100,00 KM, u roku od 15 dana po pravomoćnosti ove presude , a sud je pri određivanju visine paušala cijenio imovne mogućnosti optuženog te manju složenost i dužinu trajanja ovog postupka .

Na temelju članka 212. stavak 3. ZKPFBiH , oštećeni T. H. se radi ostavarivanja imovinskopravnog zahjeva upućuje na parnicu jer isti nije tijekom postupka pružio dokaze o visini pretrpljene štete .
Zapisničar S u d a c
B.P. M.J.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove presude može se izjaviti žalba u roku od 8 dana, računato od dana prijema Županijskom- Kantonalnom sudu _______ , putem ovog suda. Žalbu pisati u tri primjerka.
Oštećeni može pobijati presudu samo zbog odluke o troškovima
postupka i imovinskopravnom zahtjevu .
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]