BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#815
Kazna zatvora

Ovdje možete preuzeti ogledni primjer presude kojom se optuženi oglašava krivim za krivično djelo šumske krađe. Optuženom je izrečena kazna zatvora.

Primjer ne predstavlja vjerni prikaz originalne sudske odluke, već prilagodbu iste koji se kao takav može koristiti kao model prilikom pisanja stvarne presude.

Primjer pripremio: sudija Redžib Begić, Vrhovni sud Republike Srpske.
Recenzija: sudija Obren Buženin, Vrhovni sud Republike Srpske.
Primjer verifikovala: Stalna komisija za Centar za sudsku dokumentaciju.

OSNOVNI SUD U _______
Broj: __________________
________, _______ godine


U IME REPUBLIKE SRPSKE!


Osnovni sud u ________, po sudiji K.M. kao pojedincu, uz sudjelovanje zapisničara V.B. u krivičnom predmetu protiv optuženog V.M. zbog krivičnog djela šumske krađe iz člana 430. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, po optužnici Okružnog Tužilaštva _________, broj_________ od _________ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa, u prisustvu optuženog i Okružnog tužioca R.O. dana ________ godine donio je i istog dana javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Optuženi B.M. sin T. i majke C. rođene K. rođen ... godine u T., gdje je i nastanjen, Srbin, državljanin BiH, oženjen, otac dvoje maloljetne djece, od imovine ima kuću i 10 dunuma zemlje, sa završenom osnovnom školom, ranije osuđivan i to presudom Osnovnog suda u ________ broj _________ od __________ godine na novčanu kaznu u iznosu od 300,00 KM, zbog krivičnog djela šumske krađe iz člana 424. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, protiv njega se ne vodi drugi krivični postupak,na slobodi,

KRIV JE

što je:

Tačno neutvrđenog dana u prvoj polovini jula 2004. godine, u državnoj šumi P. D. koja se nalazi u Gospodarskoj jedinici Lj. odjel 187, bez prethodne doznake i uplate oborio tri stabla hrasta ukupne drvne mase od 7 m3, te je dana ________ godine od strane čuvara šuma V.Ž., J.R. i B.M. zatečen da sa dva konja izvlači trupce od oborenih stabala, oštetivši na taj način ŠG L. iz T. za iznos od 766,00 KM,

dakle, radi krađe u šumi oborio više stabala, a količina oborenog drveta je veća od 3 m3,

čime je počinio krivično djelo šumske krađe iz člana 430. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske,

pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa, uz primjenu odredbi člana 37. Krivičnog zakona Republike Srpske,


OSUĐUJE

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 30 (trideset) DANA.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku optuženi se obavezuje da oštećenoj ŠG L. iz T. naknadi štetu pričinjenu krivičnim djelom u iznosu od 766,00 KM, u roku od 60 dana, a pod prijetnjom izvršenja.

Na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku optuženi se obavezuje da naknadi troškove krivičnog postupka i to na ime paušala sudu u iznosu od 150,00 KM, u roku od 15 dana, a pod prijetnjom izvršenja.

O b r a z l o ž e nj e

Okružno tužilaštvo u _________ podiglo je optužnicu broj ________ od ___________ godine protiv optuženog B.M. zbog krivičnog djela šumske krađe iz člana 430. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske (u daljem tekstu: KZ RS) počinjenog na način opisan u dispozitivu optužnice i izreci ove presude.

Nakon što je optužnica potvrđena dana _________ godine, na ročištu za izjašnjenje o krivnji dana _______ godine, optuženi se izjasnio da nije kriv, te je nakon toga, a na osnovu člana 236. stav 4. Zakona o krivičnom postupku (u daljem tekstu: ZKP) predmet dostavljen sudiji radi zakazivanja glavnog pretresa.

U odbrani na glavnom pretresu optuženi je izjavio da se ne osjeća krivim,jer je sjeću vršio u privatnoj šumi posjednika D.K.
U toku dokaznog potupka na glavnom pretresu provedeni su dokazi optužbe i to: saslušanjem svjedoka – ovlaštenog predstavnika oštećene L.S., te svjedoka – čuvara šume V.Ž., V.M. i J.R., uvidom u službenu knjigu pomoćnog tehničkog osoblja – čuvara šume V.Ž., te izvod iz kaznene evidencije za optuženog, dok je optuženi dostavio na uvid prijavni list K.O. _______ za posjednika D.K.

Nakon provedenih dokaza, cijeneći svaki dokaz posebno i u međusobnoj vezi, a kako je to propisano odredbom člana 287. stav 2. ZKP, odlučeno je kao u izreci ove presude iz slijedećih razloga:

Iz saglasnih iskaza svjedoka čuvara šume V.Ž., V.M. i J.R., proizilazi da su optuženog, kojeg dobro poznaju, zatekli dana _______ godine kako sa dva konja izvlači hrastove trupce iz šume državne svojine Plana Dola u odjelu 187. Gospodarske jedinice Lj., te da su tragom vuče trupaca došli do tri panja od posječenih stabala hrasta. Upoređivanjem debljine panjeva i trupaca koji su se u većini nalazili na licu mjesta, a dio je optuženi već bio izvukao, ustanovili su da trupci potiču od posječenih stabala hrasta. Premjerom su utvrdili da se radilo o količini od 7 m3 drvne mase, od čega 5 m3 tehničkog i 2 m3 ogrevnog drveta. Ovo saznanje su evidentirali u službenu knjigu čuvara šuma V.Ž., u koju se potpisao i optuženi. Ovako dati iskazi svjedoka potvrđeni su i uvidom u službenu knjigu svjedoka V.Ž. Ovlašteni predstavnik oštećene L.S. izjavio je da je sječom stabala oštećenoj pričinjena šteta u iznosu od 766,00 KM,a koja šteta je obračunata po odštetnom cjenovniku.

Provedenim dokazima optužbe sud je u cjelosti poklonio vjeru iz razloga što se isti međusobno potvrđuju, a ni sam optuženi nije imao primjedbi provedenim dokazima i na izričit upit je potvrdio da se kritičnog dana potpisao u službenu knjigu čuvara šume V.Ž.

Na osnovu provedenih dokaza optužbe sud u potpunosti nalazi utvrđenim da je optuženi postupao na način kako je to opisano u izreci ove presude, te da se u njegovim radnjama stiču sva obilježja krivičnog djela šumske krađe iz člana 430. stav 1. KZ RS koje mu se optužnicom stavlja na teret.

Sud nije prihvatio odbranu optuženog da je smatrao da sječu vrši u privatnoj šumi posjednika D.K. Ovo iz razloga što iz iskaza saslušanih svjedoka optužbe proizilazi da u blizini mjesta gdje je optuženi oborio stabla hrasta nema privatne šume, a poznato im je da D.K. ima njivu-pašnjak na oko 500 metara udaljenosti od šume u kojoj je sječa vršena. Osim toga, iz kopije prijavnog lista koju je optuženi dao na uvid vidljivo je da se radi o parceli koja je po kulturi pašnjak, a ne šuma. Iz tog razloga ovakvu odbranu optuženog sud ocjenjuje neosnovanom i usmjerenom u pravcu izbjegavanja krivične odgovornosti.

Utvrđujući postojanje krivične odgovornosti optuženog sud nalazi da uračunljivost optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela ničim nije dovedena u sumnju, kao i to da je krivično djelo počinio sa direktnim umišljajem. Taj oblik vinosti bez ikakve sumnje proizilazi iz načina izvršenja ovog krivičnog djela opisanog u izreci presude.

Odlučujući o vrsti i visini kazne koju će izreći optuženom, a polazeći od svrhe kažnjavanja propisane u članu 28. KZ RS, sud je kao olakšavajuće okolnosti na strani optuženog cijenio činjenicu da je porodičan i otac dvoje malodobne djece, te nezaposlen, a kao otežavajuću okolnost cijenio je njegovu raniju osuđivanost za isto krivično djelo. Imajući u vidu težinu djela izraženu kroz posljedicu, da su oborena tri stabla hrasta u količini drvne mase koja se približava gornjoj granici zakonske inkriminacije po kojoj je optuženi oglašen krivim, te cijeneći stepen krivične odgovornosti optuženog, sud nalazi da se samo izricanjem efektivne kazne zatvora u odnosu na optuženog može uticati da više ne čini krivična djela, pa mu je zbog toga izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana, kao potrebna mjera kazne za ostvarenje svrhe kažnjavanja.

Odluka o imovinskopravnom zahtjevu oštećene temelji se na odredbi člana 108. stav 3. ZKP. Kako je saslušanjem ovlaštenog predstavnika oštećene utvrđeno da je izvršenjem krivičnog djela za koje je oglašen krivim optuženi pričinio štetu oštećenoj u visini od 766,00 KM, to je obavezan da ovu štetu i naknadi.

Temeljem člana 99. stav 1. ZKP optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka u vidu paušala sudu u iznosu od 150,00 KM, a koji iznos je odmjeren obzirom na složenost i dužinu trajanja postupka,te imovno stanje optuženog.


Zapisničar Sudija
V.M. K.M.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude može se izjaviti žalba Okružnom sudu u _______ u roku od 15 dana od dana prijema. Oštećeni žalbu može izjaviti zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu i troškovima krivičnog postupka.Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]