BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Pitanja osobnog statusa, zemljišno-knjižni postupci, izvlaštenja i sl.
User avatar
By pravnik
#328
KARAKTERISTIKE VANPARNIČNOG POSTUPKA

U vanparničnom postupku, ako za pojedina pitanja nije drugačije određeno, shodno se primjenjuju pravila parničnog postupka.

Vanparnični postupak se pokreće prijedlogom fizičkog ili pravnog lica, državnog organa, a može i po službenoj dužnosti:
a) ostavinski postupak,
b) oduzimanje poslovne sposobnosti,
c) utvrđivanje pravične naknade za eksproprisane nekretnine.

Ako se u vanparničnom postupku odlučuje o pravnim interesima maloljetnika, organ starateljstva uvijek učestvuje u postupku.

Kada se odlučuje o ličnim i porodičnim stanjima javnost je isključena (oduzimanje/vraćanje roditeljskog prava, oduzimanje poslovne sposobnosti itd.).

Povodom žalbe prvostepeni sud može novim rješenjem preinačiti ili ukinuti svoje ranije rješenje ako utvrdi da je žalba osnovana, a time se ne vrijeđaju prava drugih učesnika u postupku.
Drugostepeni sud može odlučiti o neblagovremenoj žalbi ukoliko se time ne vijeđaju prva drugih učesnika u postupku.
U vanparničnim postupcima nema revizije jedino u postupku eksproprijacije jer se radi o velikim iznosima.

Ako su među učesnicima vanparničnog postupka sporne činjenice za rješavanje prethodnog pitanja, sud će određenog učesnika uputiti na parnicu.

U vanparničnom postupku se može donijeti rješenje i bez zakazivanja ročišta.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]