BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4047
KAMATNE STOPE KREDITA ODOBRENIH ZAPOSLENIMA U BANCI
Zakon o porezu na dohodak

član 11 tačka 2)

Ukoliko kamatne stope na kredite koje banka odobrava svojim zaposlenima ne odstupaju značajno od kamatnih stopa na kredite koje banka odobrava ostalim klijentima, smatra se da kamatna stopa odobrena zaposlenima odgovara bankarskoj, odnosno tržišnoj kamatnoj stopi.

"Banka traži mišljenje u vezi primjene člana 11. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak, u pogledu davanja pozajmica po kamatnoj stopi nižoj od tržišne. U dopisu se navodi da Banka na kredite i pozajmice određuje cijenu (kamatnu stopu) uvažavajući grupu klijenata, cijenu pribavljenih izvora sredstava za kredite, potražnju za kredite i slično. Takođe, ovako formirane cijene Banka može dodatno prilagoditi za pojedinačne klijente i proizvode, u skladu sa propisanim internim aktima Banke, a na osnovu faktora navedenih za pojedinačnog klijenta i konkretnog proizvoda ili usluge. Banka nastoji i za svoje radnike izvršiti korekciju cijena na nivou pojedinačnog klijenta i proizvoda, uvažavajući navedene kriterijume, te na taj način izjednačiti tretman radnika sa ostalim klijentima Banke. Shodno navedenom u dopisu se postavlja sljedeće pitanje: da li radnici Banke kojima se kredit odobri na naprijed navedeni način, kao i drugim klijentima Banke, u skladu sa poslovnom politikom i internim aktima Banke, imaju isti poreski tretman, kao i drugi klijenti, koji nisu u radnom odnosu u Banci, u smislu primjene Zakona o porezu na dohodak građana, odnosno da li će se kredit odobren radniku Banke po kamatnoj stopi utvrđenoj na nivou konkretnog proizvoda i tog radnika smatrati ličnim primanjem, ako je Banka u istom periodu odobrila slične kredite po istoj kamatnoj stopi drugim klijentima, koji nisu njeni radnici?

Članom 11. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015 i 5/2016 - ispr.) propisano je da dohodak od ličnih primanja obuhvata, između ostalog, davanje beskamatnih pozajmica ili pozajmica po kamatnoj stopi nižoj od bankarske. U konkretnom slučaju Banka ima namjeru odobravati svojim zaposlenima kredite po nižim kamatnim stopama, u zavisnosti od određenih kriterija, koji se primjenjuju i kod drugih klijenata. U poreskom postupku, prilikom određivanja da li takve olakšice, u smislu nižih kamatnih stopama, imaju karakter ličnih primanja, vodiće se računa o odstupanju kamatnih stopa na pozajmice koje je banka odobrila svojim zaposlenima, u odnosu na kamatne stope na pozajmice drugim klijentima, koji nisu zaposleni u Banci.

Ukoliko postoji značajno odstupanje, na način da su kamatne stope na pozajmice koje je banka odobrila svojim zaposlenima niže u odnosu na kamatne stope na pozajmice drugim klijentima, koji nisu zaposleni u Banci, navedena razlika će se smatrati ličnim primanjem. Činjenica prethodno navedenog značajnog odstupanja će se cijeniti u svakom kokretnom slučaju.

Dakle, ukoliko kamatne stope na kredite koje Banka odobrava svojim zaposlenim ne odstupa značajno od kamatnih stopa na kredite koje Banka odobrava ostalim klijentima, koji nisi zaposleni u Banci, smatraće se da kamatna stopa odobrena zaposlenima odgovara bankarskoj, odnosno tržišnoj kamatnoj stopi."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1750/17 od 11.8.2017. godine)

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]