BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4507
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
Broj:43 0 Mal 178766 20 SPP
Sarajevo, 03.11.2020 godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zenici, za rješavanje spornog pravnog pitanja u pravnoj stvari tražitelja „JP Elekroprivreda BiH“ Sarajevo protiv tuženog Safeta Spahića iz Nemile, Zenica, radi duga,v.s.p.59,81 KM, na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 03.11.2020. godine, donio je slijedeću:

O D L U K U


Javna preduzeća su izuzeta od primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (a time i primjene čl. 10.st.1 tog Zakona), pa se u predmetima po tužbi, javnog preduzeća protiv fizičkog lica, može donijeti presuda zbog propuštanja iz čl. 182 ZPP-a, uz ispunjavanje svih ostalih zakonom propisanih uslova za njeno donošenje.


O b r a z l o ž e n j e


Općinski sud u Zenici, u predmetu broj 43 0 Mal 178766 19 Kom od 15.06.2020. godine ovom sudu je podnio zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja koje glasi:

„Da li se u predmetima, u kojim se pored isplate glavnog duga, zahtjeva i zakonska zatezna kamata, može donijeti presuda zbog propuštanja iz člana 182. Zakona o parničnom postupku F BiH obzirom na odredbu člana 10. stav 1. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ( „Službene novine F BiH“, broj 28/20 od 07.05.2020. godine).“

Ispitujući dopušenost podnesenog zahtjeva utvrđeno je da je zahtjev podnio Općinski sud u Zenici po službenoj dužnosti, kao ovlašteni podnosilac, da je kao razloge za podnošenje zahtjev navedeno da se pred tim (i drugim sudovima) vodi više predmeta u kojim postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju, da je tužitelj 27.11.2019 god. podnio tužbu protiv tuženog sa tužbenim zahtjevom za isplatu duga i u tužbi predložio donošenje presude zbog propuštanja, ukoliko tuženi ne dostavi odgovor na tužbu, da tuženi nije dostavio odgovor na tužbu, pa se u postupku donošenja presude zbog propuštanja pojavilo sporno pravno pitanje o moratoriju na obračun kamata za period od 01.03.2020 do 31.06.2020 god., sve po Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.
Uz zahtjev je podnosilac dostavio i sopstveno tumačenje, prema kojem moritorij na obračun kamata iz člana 10. stav 1. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, se ne odnosi se na zahtjev iz tužbe, već na obračun kamata.

Dakle sporno pravno pitanje se odnosi na primjenu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, tzv. Korona Zakon, u smislu primjene moratorija na obračun kamata na zakašnjela potraživanja, a prilikom donošenja presude zbog propuštanja, kada je tužitelj javno preduzeće.

Relevantne odredbe Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica su:

Čl. 3. st.1 (primjenu zakona) koja glasi:
„ Odredbe ovog zakona odnose na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.“

Čl. 2 st.1a) (značenje pojedinih pojmova) koja glasi:
„ Poslovnim subjektima smatraju se: pravna lica, odnosno privredna društva, izuzev javnih preduzeća...„

Član 10. st. (1)- (moratorij) koja glasi:
„Prekida se obračun zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima u period od 01.03.2020. do isteka 30 dana od dana prestanka nesreće.“

Iz navedenih odredbi proizilazi da u predmetima u kojim je tužitelj javno preduzeće, a tuženi fizičko lice, po naprijed navedenim normama, nema primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, jer su javna preduzeća izuzeta iz njegove primjene.
U tom smislu, u sporu između navedenih stranaka, nema ni primjene čl.10(1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.
S druge strane, kako se pitanje odnosi na donošenje presude zbog propuštanja, relevantna odredba je:

Član 182. ZPP-a koja propisuje:

(1) Kad tuženi kome je uredno dostavljena tužba u kojoj je tužilac predložio donošenje presude zbog propuštanja, ne dostavi pismeni odgovor na tužbu u zakonskom roku, sud će donijeti presudu kojom se usvaja tužbeni zahtjev (presuda zbog propuštanja), osim kao je tužbeni zahtjev očigledno neosnovan.
(2) Tužbeni zahtjev je očigledno neosnovan:
1) ako je tužbeni zahtjev očigledno protivan činjenicama navedenim u tužbi;
2) ako su činjenice na kojima se temelji tužbeni zahtjev u očiglednoj protivnosti sa dokazima koje je sam tužilac predložio ili sa činjenicama koje su općepoznate;
(3) Ako je zahtjev očigledno neosnovan sud će donijeti presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev
(4) Presuda zbog propuštanja neće se donijeti o zahtjevu ili dijelu zahtjeva kojim stranke ne mogu raspolagati.

Presuda zbog propuštanja može se donijet u svim slučajevima kada su ispunjeni uslovima iz naprijed navedenog člana, bez primjene moratorija iz čl. 10 st.(1) Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, u slučajevima kada je stranka jedno od lica koja ne spadaju u poslovne subjekte po tom Zakonu.

Slijedom navedenog primjenom čl.61e.(1) ZPP-a, Građansko odjeljenje Vrhovnog suda F BiH je donijelo Odluku kao u izreci.

Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić, s.r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]