BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#171
JAMSTVO

­ Jamstvo je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima (ZOO), odredbe zakona su dispozitivne prirode u pogledu jamstva. Jamstvo, sem ugovorom, nastaje i zakonom.
­ U pravilu, do jamstva se dolazi na osnovu posebnog ugovora između povjerioca i jamca, a u nekim slučajevimajamstvo može biti predviđeno zakonom.
­ Ugovor o jamstvu mora biti zaključen u pismenoj formi.
­ Jamstvo se daje za svaku pravovaljanu obavezu, bez obzira na njen sadržaj, dakle daje se i za uslovnu obavezu, daje se i za buduću određenu obavezu.
­ Kod zaključenja ugovora o jamstvu ne mora se tražiti saglasnost dužnika. Taj ugovor se zaključuje između jamca i povjerioca neovisno, pa čak i protivno volji dužnika.
­ Obaveza jamca je akcesorne prirode i ona zavisi od obaveze glavnog dužnika. Bitno je samo da je obaveza za koju se jamči pravovaljana.
­ Odgovornost jamca u privrednom pravu je pooštrena. Za razliku od građanskog prava gdje jamac supsidijarno odgovara, u privrednom pravu jamac odgovara kao platac. To znači da postoji solidarna odgovornost glavnog dužnika sa jamcem, tj. da jamac nema pravo na prigovor redosljeda. Vjerovnik može utužiti jamca a da istovremeno ne utuži glavnog dužnika. Ako su utuženi i glavni dužnik i jamac, oni odgovaraju solidarno.
­ U slučaju da jamac izvrši svoju obavezu on stiče pravo regresa prema glavnom dužniku.
­ Kako jamstvo djeluje u stečejnom postupku - ako je glavni dužnik postao stečajni dužnik, smanjenje obaveze stečajnog dužnika u stečaju ne dovodi do smanjenja obaveze jamca, te jamac odgovara povjeriocu za cio iznos svoje obaveze. U slučaju stečaja glavnog dužnika povjerilac je dužan prijaviti svoje potraživanje u stečaj i o tome obavijestiti jamca, inače odgovara jamcu za štetu koju bi ovaj imao zbog toga.

Izvor: www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]