BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4116
IZVJEŠTAJ SA ELEKTRONSKE/ONLINE SJEDNICE VISOKOG SUDSKOG I
TUŽILAČKOG VIJEĆA BIH
održane 14. maja 2020. godine

Usvajanje zapisnika sa elektronske sjednice Vijeća održane 30. aprila 2020. godine

 Vijeće je usvojilo zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća, održane 30. aprila 2020. godine, uz korekciju koju je istakla članica Vijeća Amila Kunosić.- Informacija o realizaciji zaključaka sa elektronske sjednice Vijeća održane 30. aprila 2020. godine
- Dopis Suda BiH od 12. maja 2020. godine

 Vijeće je primilo k znanju informaciju o realizaciji zaključaka sa elektronske sjednice Vijeća održane 30. aprila 2020. godine;

 Vijeće je usvojilo zaključak da se Ministarstvu pravde BiH, nadležnim entitetskim ministarstvima pravde, te Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, uputi dopis, kojim će se zatražiti da se obrate nadležnim kriznim štabovima i drugim nadležnim tijelima u vezi sa pitanjem pozivanja na sud osoba koje se nalaze pod mjerama zabrane kretanja za vrijeme pandemije covid-19, a u cilju definisanja ovog pitanja.Odluka o organizaciji rada u VSTV-u BiH

 Vijeće je donijelo odluku o organizaciji rada u VSTV-u BiH, uz korekcije istaknute u diskusiji.Informacije direktora Sekretarijata VSTV-a BiH:
- Odluka o organizaciji rada Sekretarijata VSTV-a BiH za vrijeme pandemije covid-19;
- Plan prioritetnog djelovanja i kontinuiteta rada Sekretarijata VSTV-a BiH tokom krize uzrokovane pandemijom covid-19;
- Presjek tehničkih pretpostavki za liberalizaciju rada sudova i tužilaštava;
- Preporuke i naredne aktivnosti sa 4 Pododbora za pravdu slobodu i sigurnost.

 Vijeće je primilo k znanju informaciju o odluci o organizaciji rada Sekretarijata VSTV-a BiH za vrijeme pandemije covid-19, te usvojilo zaključak da direktor Sekretarijata VSTV-a BiH koriguje odluku, u skladu sa diskusijom;

 Vijeće je primilo k znanju informaciju o Planu prioritetnog djelovanja i kontinuiteta rada Sekretarijata VSTV-a BiH tokom krize uzrokovane pandemijom covid-19, te usvojilo zaključak da članovi Vijeća svoje eventualne korekcije i komentare dostave početkom iduće sedmice direktoru Sekretarijata VSTV-a BiH;

 Vijeće je primilo k znanju informaciju o liberalizaciji rada sudova i tužilaštava;

 Odgođeno.Prezentacija projekta „Pravda za svako dijete“ koji implementira UNICEF
- Plan aktivnosti

 Vijeće je primilo k znanju informaciju o prezentovanom projektu „Pravda za svako dijete“, koji implementira UNICEF BiH;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim pruža podršku projektu „Pravda za svako dijete“ - faza III, te zaključak da se UNICEF-u BiH uputi pismo podrške;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuju nadležni odjeli Sekretarijata da pripreme odluke o formiranju Radne grupe za izradu standarda za opremanje prostorija za saslušanje djece u kontaktu sa zakonom i Radne grupe za usaglašavanje CMS/TCMS-a sa zakonima o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te ih dostave Vijeću na usvajanje na jednu od narednih sjednica.Prijedlog za produženje roka za okončanje disciplinskog postupka u disciplinskom predmetu broj: 04-07-6-502/2020 (stari broj: 04-07-6-2284/2019)

 Odgođeno.- Donošenje odluke o prestanku mandata sudije Općinskog suda u Bosanskoj Krupi;
- Donošenje odluke o prestanku mandata sudije Kantonalnog suda u Tuzli

 Vijeće je donijelo odluku o prestanku mandata Božanki Novaković, sutkinji Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, sa 31.05.2020. godine, zbog podnošenja ostavke, a radi odlaska u penziju;

 Vijeće je donijelo odluku o prestanku mandata Maidi Trnačević, sutkinji Kantonalnog suda u Tuzli, sa 30.06.2020. godine, zbog podnošenja ostavke, a radi odlaska u penziju.Imenovanje sudija porotnika u Osnovni sud u Banja Luci

 Vijeće je donijelo odluku kojom se za sudije porotnike u Osnovni sud u Banja Luci imenuju Vuković Aleksandra, Petrović Sanja, Semiz Nataša, Cakić Svjetlana i Brđanin Milica.

 Mandat imenovanih sudija porotnika počinje 01.06.2020. godine.


Odluka o nastavku provođenja postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvima i sudovima za 2019. godinu

 Vijeće je donijelo odluku kojom se rok do kojeg će sudovi i tužilaštva okončati postupak ocjenjivanja i o tome informisati Vijeće, određuje 15.06.2020. godine.Usvajanje Uputstva za strateško planiranje u sudovima u BiH

 Vijeće je usvojilo Uputstvo za strateško planiranje u sudovima u BiH;
 Vijeće je donijelo odluku da se za određeni broj sudova Uputstvo počne primjenjivati od 01.07.2020. godine;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuje Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova da, uz podršku Jedinice za efikasnost pravosuđa, izvrši odabir sudova u kojima će se provoditi pilot implementacija Uputstva, u skladu s projektnim dokumentom IPA 2017;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se nadležni odjeli Sekretarijata VSTV-a BiH zadužuju da pokrenu proceduru izmjene pravilnikà o unutrašnjem sudskom poslovanju, na način da se dopune upućujućim odredbama o Uputstvu, odnosno tabelama iz Uputstva na način određen zaključkom Stalne komisije za efikasnost i kvalitet sudova od 31.03.2020. godine.Izvještaj o radu Ureda disciplinskog tužioca za 2019. godinu

 Vijeće je usvojilo Izvještaj o radu Ureda disciplinskog tužioca za 2019. godinu.Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

 Vijeće je usvojilo pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, uz istaknute rezerve, kako je predložila Stalna komisija za legislativu, uvažavajući korekcije iznesene u diskusiji.Mišljenje na Prijedlog/Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

 Vijeće je usvojilo mišljenje na Prijedlog/Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kako je predložila Stalna komisija za legislativu.Inicijativa za osnivanje Općinskog suda u Tomislavgradu

 Vijeće je usvojilo mišljenje Stalne komisije za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete i Stalne komisije za legislativu, kojim se inicijativa za osnivanje Općinskog suda u Tomislavgradu smatra neosnovanom, obzirom da nisu ispunjeni geografski i populacioni kriteriji prema Analizi mreže sudova u FBiH.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]