BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#851
Izricanje kazne zatvora i novčane kazne

OSNOVNI SUD U _________
Broj: _____________________
________, _________ godineU IME REPUBLIKE SRPSKE!


Osnovni sud u _________ po sudiji P.P., kao sudiji pojedincu, uz učešće zapisničara R.D., u krivičnom predmetu protiv optuženog M.D. zbog krivičnog djela krađe iz člana 231 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, po optužnici Okružnog tužilaštva u _________ broj _____ od ______ godine, nakon održanog glavnog, usmenog i javnog pretresa, u prisustvu Okružnog tužioca V.S., optuženog i njegovog branioca M.M. advokata iz _____, donio je __________ godine i istoga dana javno objavio


P R E S U D U


Optuženi M.D. sin P. i majke R. rođene B., rođen ... godine u ______, Opština ______, gdje i prebiva, Srbin, državljanin RS i BiH, oženjen, otac dvoje djece, od kojih jedno malodobno, bravar, zaposlen u preduzeću ______ iz _______, sa platom od 600,00 KM, posjeduje porodičnu kuću, 50 dunuma zemlje, traktor, vršalicu, putnički automobil, osuđivan presudom Osnovnog suda u _______ broj: ______ od _______ godine, na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca zbog krivičnog djela krađe iz člana 147 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske–posebni dio, presudom istog suda ______ od ______ godine na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci, zbog krivičnog djela teške krađe iz člana 148. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakona Republike Srpske – posebni dio, te presudom istoga suda broj: ________ od _______ godine, zbog krivičnog djela krađe iz člana 221 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, izrečene kazne izdržao, nije bio u pritvoru, sada na slobodi


KRIV JE

Što je:

Dana _______ godine u B. M., Opština ______ u vremenu između 12 i 13 časova došao do kuće oštećenog O.P., znajući da je ovaj sa suprugom ujutro otišao od kuće na njivu zv. „____“ da bi obrezao voćke, pa vidjevši da su ulazna vrata u kući otključana, ušao u kuću te u spavaćoj sobi oštećenog u vitrini primjetio novčanik u kojem se nalazilo 2.000,00 KM, taj novčanik uzeo i prisvojio novac, a novčanik bacio pored potoka u blizini kuće oštećenog,

dakle, tuđu pokretnu stvar oduzeo drugom u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist.

Čime je počinio krivično djelo krađe iz člana 231 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS), pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i primjenom člana 28, 32, 33 i 37 stav 1 i 2 KZ RS


O S U Đ U J E


na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci


i na sporednu novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 KM (hiljadupetstotina konvertibilnih maraka)

Novčanu kaznu optuženi je dužan platiti sudu u roku od mjesec dana po pravosnažnosti presude, a ako u navedenom roku ne plati ovu novčanu kaznu ona će se, na osnovu člana 36 stav 2 i 3 KZ RS, zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 50,00 KM (pedeset konvertibilnih maraka) odrediti jedan dan zatvora.

Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o krivičnom postupku optuženi se obavezuje da na ime troškova krivičnog postupka plati paušalni iznos od 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka), u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvršenja.

Na osnovu člana 108 stav 3 Zakona o krivičnom postupku, optuženi je dužan oštećenom M.M. platiti po osnovu imovinskopravnog zahtjeva iznos od 2.000,00 KM (dvije hiljade konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvršenja.


O b r a z l o ž e nj e


Okružni tužilac iz _______ optužnicom _______ od ________ godine optužio je M.D. da je u vrijeme, na način i pod okolnostima opisanim u izreci ove presude počinio krivično djelo krađe iz člana 231 stav 1 KZ RS.

Tu optužnicu je dana ______ godine potvrdio sudija za prethodno saslušanje ovoga suda.

Na ročištu o izjašnjenju o krivici ______ godine optuženi se izjasnio da nije kriv, pa je predmet dostavljen sudiji ovoga suda radi zakazivanja glavnog pretresa.

Na glavnom pretresu optužba je izvela dokaze i to: saslušanje u svojstvu svjedoka oštećenog O.P., svjedokinje T.L., saslušanjem vještaka KTC _____, M.G., dok odbrana nije izvodila svoje dokaze.

Na osnovu provedenih dokaza i njihove ocjene u smislu člana 287 Zakona o krivičnom postupku ovaj sud je odlučio kao u izreci ove presude iz sljedećih razloga:

Oštećeni O.P. je iskazao pred ovim sudom da je dana ______ godine ujutro oko 8,00 časova otišao sa svojom suprugom na svoju njivu zv. „_______“ koja je od njegove kuće udaljena oko dva kilometra da bi obrezao šljive. U kući nije bilo nikoga od ukućana, a kada se popodne vratio čuo je od komšije P.M. da je optuženi primjećen u blizini njegove kuće između 12,00 i 13,00 časova, ali on nije obraćao pažnju na to, jer je morao hitno otići autobusom za ____, te pošto je znao da je optuženi sklon vršenju krivičnih djela protiv imovine, odmah je otišao u svoju spavaću sobu da bi video ima li novčanika sa novcem koji se nalazio u vitrini. Uvjerio se da nema novčanika u kojem je imao 2.000,00 KM u apoenima od po 100,00 KM. Odmah je o tome obavijestio Policijsku stanicu ____ Odjeljenje u ______ i tom prilikom da izrazio sumnju u optuženog. Po njegovoj prijavi je postupljeno tako da su policajci R.K. i D.S. izašli na lice mjesta te pokušali pronaći bar novčanik, jer su mu kazali kako im je iz iskustva poznato da počinilac ove vrste djela najčešće odbacuje predmet po kojem se može najlakše identifikovati. Obišli su prostor na oko 500 m od kuće oštećenog i pronašli novčanik, pored potoka, to su konstatovali u zapisniku, a nakon petnaestak dana saznao je u Odjeljenju policije da su podnijeli Okružnom tužiocu izvještaj protiv optuženog.

Iz iskaza vještaka M.G.iz KTC _____ proizilazi da je on vještačio sporne otiske na pronađenom novčaniku i nesporne otiske papilarnih linija sa dlanova ruku optuženog i da je utvrdio veći broj zajedničkih karakteristika, na osnovu kojih se decidno izjasnio da nesporni otisci odgovaraju spornim otiscima pronađenim na novčaniku oštećenog.

Na osnovu iskaza oštećenog, koji je saglasno potvrdila i njegova supruga, kao i nalaza vještaka M.G., ovaj sud je nesumnjivo utvrdio da je upravo optuženi iz kuće oštećenog O.P. prisvojio novac u iznosu od 2.000,00 KM.
U ovim radnjama optuženog stiču se sva bitna obilježja krivičnog djela krađe iz člana 232 stav 1 KZ RS, pa kako sud nije našao okolnosti koje bi isključivale njegovu krivičnu odgovornost i postojanje krivičnog djela oglasio ga je krivim.

Kod odmjeravanja kazne sud je na strani optuženog utvrdio i cijenio kao olakšavajuće okolnosti da je otac jednog maloljetnog djeteta, a otežavajućih okolnosti raniju osuđivanost za istovrsna djela, jednom i za teži oblik krivičnog djela protiv imovine, pa iako je do sada mu izricane kazne zatvora izdržao, očigledno je da te kazne na njega nisu u dovoljnoj mjeri popravno uticale da ubuduće ne čini ovakva niti slična krivična djela. Zbog toga je sud optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci u uvjerenju da se samo tom mjerom izrečenom kaznom zatvora na optuženog može dovoljno popravno djelovati da ubuduće ne čini ovakva niti slična krivična djela i ostvariti svrha kažnjavanja propisana u članu 28 KZ RS.

Optuženi je materijalno situiran, zaposlen, prima redovnu platu, tako da je motiv za izvršenja ovog krivičnog djela isključivo koristoljublje. Za ovo krivično djelo propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, a prema odredbi člana 31 stav 2 KZ RS za krivična djela učinjena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna može izreći i kad nije propisana zakonom. Ovaj sud je ocjenio da je u konkretnom slučaju u cilju specijalne prevencije optuženom nužno izreći i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 KM. Ona je u svemu odgovarajuća težini počinjenog djela i stepenu krivične odgovornosti optuženog, imovnom stanju i porodičnim obavezama. Ovo posebno imajući u vidu da je vlasnik kuće, putničkog automobila, zemljišta i poljoprivrednih mašina, da je zaposlen sa redovnim primanjima od 600,00 KM. Advokat

Ako optuženi ne plati novčanu kaznu u roku utvrđenom ovom presudom ona će se, na osnovu člana 36 stav 2 i 3 KZ RS, zamijeniti kaznom zatvora tako što će sud za svakih započetih 50 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, s tim što zatvor ne može biti duži od šest mjeseci.

Sud je optuženog obavezao da na ime troškova krivičnog postupka plati paušalni iznos od 200,00 KM koji iznos je srazmjeran dužini trajanja postupka, složenosti predmeta i njegovom imovnom stanju. Odluka o tome zasniva se na odredbi člana 99 stav 1 Zakona o krivičnom postupku.

Kako oštećeni O.P. do završetka glavnog pretresa nije obeštećen, a utvrđeno je da je optuženi od njega uzeo i prisvojio iznos od 2.000,00 KM, za koji iznos je postavio imovinskopravni zahtjev, sud je optuženog na osnovu člana 108 stav 3 Zakona o krivičnom postupku, obavezao da ovaj iznos plati oštećenom u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom izvršenja.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci ove presude.


Zapisničar Sudija
R. D. P.P.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana po prijemu presude, Okružnom sudu u _______ putem ovoga suda. Oštećeni žalbu može izjaviti zbog odluke o troškovima krivičnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]