BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2538
Izdržavanje djeteta

Član 236. stav 1. Porodičnog zakona

Visina izdržavanja djeteta se određuje prema uzrastu i potrebama za školovanje djeteta. Uslovi i način života roditelja utiču na visinu izdržavanja djeteta ali sud neće dosuditi iznos koji prevazilazi potrebe izdržavanja neovisno o tome što su materijalne mogućnosti roditelja koji daje izdržavanje znatno veće.

Iz obrazloženja: Tuženi ne spori da je iznos njegovih primanja 3.500,00 KM koje ostvaruje od izdava‐ nja u zakup kuće, a da samostalno određuje visinu plaće u preduzeću čiji je direktor i osnivač, koja izno‐ si 1.500,00 KM. Sud, imajući u vidu uzrast i potrebe djeteta prema odredbi člana 236 st. 1. Porodičnog zakona i primanja tuženog od zakupnine i dohotka kojeg ostvaruje u društvu čiji je osnovač i direktor, nalazi da bi iznos davanja za izdržavanje trebao biti uvećan zbog nespornih solidnih primanja tuženog te potrebe školskog djeteta koje su u konkretnom slučaju veće obzirom na dosadašnji način života ko‐ jeg su mu roditelji bili u prilici priuštili, a što uključuje brojne materijalne izdatke, u skladu sa visokom životnim standardom svojih roditelja. Ovaj sud smatra adekvatnim iznos od 600,00 KM kojeg je prvo‐ stepeni sud dosudio ali za period do donošenja drugostepene presude, a nalazi da je opravdano pove‐ ćati novčani iznos za period nakon donošenja drugostepene odluke, konkretno od 14.08.2009. godine na 800,00 KM mjesečno pa ubuduće zbog gore pomenutih potreba djeteta koje je sad školskog uzrasta i koje je naviklo na materijalno bogat život, a i zbog mogućnosti tuženog da doprinosi izdržavanju u ovom iznosu.

Međutim, u preostalom dijelu, koji se odnosi na iznos preko dosuđenog (tužiteljica je odredila tu‐ žbeni zahtjev za izdržavanje djeteta od 2.000 KM mjesečno), žalba je neosnovana. Iznos od 800,00 KM mjesečno je visok u odnosu na prilike mjesta u kojem dijete živi, a što sud ne može zanemariti, jer je dosuđeni iznos približan iznosu prosječno isplaćene plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je prema statističkim podacima za period april‐juni 2009 iznosila 794,37 KM („Službene novine Fe‐ deracije Bosne i Hercegovine“ br. 53/09), pa sud smatra da sa ovako dosuđenim mjesečnim iznosom mogu zadovoljiti sve prosječne potrebe djeteta kao i većinu potreba koje iziskuju veće materijalne izda‐ tke u cilju što lagodnijeg života djeteta školskog uzrasta.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 043123 09 Gž od 13.08.2009. godine, apelacija odbačena Odlukom o dopustivosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od AP 3383/09 od 14.03.2012. godine

izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]