BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3413
Istraga povodom saobraćajne nesreće sa teškim posljedicama
Nicolae Vir giliu T ănase protiv Romania,

- Koje članove Konvencije treba primijeniti u slučaju nesreće koja za posljedicu ima teške povrede.
- Član 2: Za prihvatljivost aplikacije, vidi prije svega paragrafe 146-150 presude. Pitanje efikasnosti istrage, te iscrpljivanje
domaćih pravnih lijekova (član 35. stav 1).
- Član 6. (građanskopravni aspekt): Pristup sudu u situaciji kada zahtjevi građanske prirode izneseni u okviru krivičnog postupka nisu ispitani zbog prekida tog postupka. Pogledajte paragrafe 196-201.
- Pravo na pravično suđenje u razumnom roku u skladu sa članom 6. Konvencije. Odvojeno je ispitano trajanje istrage u krivičnom postupku (sedam godina i osam mjeseci) u kontekstu kompleksnosti predmeta i potrebe za postupanjem sa posebnom pažnjom (paragraf 213 presude).
Za pitanje prihvatljivosti aplikacije u pogledu člana 3. i član 8: vidi posebno paragrafe 123, 130 i 131 presude.
- Za navodno kršenje člana 13., u vezi s članom 2. Konvencije vidi paragrafe 217-218 presude - preispitivanje sudske prakse.
- Član 3: Posebna situacija u kojoj se podnosilac predstavke žalio da je postupanje prema njemu - zbog načina na koji su vlasti vodile krivičnu istragu u predmetu sa kojim je bio vezan - prekršilo član 3. Konvencije: Pogledajte pregled relevantne sudske prakse, paragrafi 225-231 presude.
Nije utvrđena povreda člana 2. i člana 6. Konvencije. Aplikacija u odnosu na članove 3. i 8. je proglašena nedopuštenom, dok je Sud utvrdio da nije potrebno posebno ispitivati povredu člana 13. u vezi člana 2.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja