BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3650
ISPRAVKA I DOPUNA TUŽBENOG ZAHTJEVA
Zakon o parničnom postupku

čl. 66, 209 i 336

Tužbeni zahtjev koji nije postavljen u skladu sa odredbama procesnog i materijalnog prava se vraća tužitelju radi ispravke ili dopune, u suprotnom dolazi do povrede odredaba parničnog postupka.

Obrazloženje:

"Kako tužbeni zahtjev nije postavljen u skladu sa odredbama procesnog i materijalnog prava, prvostepeni sud je bio dužan da tužbu vrati tužitelju radi ispravke ili dopune (član 66. ZPP, u vezi sa sa odredbom člana 336. tog zakona).

Prvostepeni sud nije postupio na navedeni način, što nije sankcionisao ni drugostepeni sud, iako je na to ukazivano u žalbi tuženih, čime je počinio povrede odredaba parničnog postupka iz član 209. ZPP, u vezi sa članom 53. stav 2. tačka 1. članom 66. i članom 336. ZPP i odredbe materijalnog prava (člana 12. stav 1. b) ZZD), na što se ukazuje u reviziji, što je bilo od uticaja na zakonitost pobijane odluke.

Iz istih razloga, nije bilo moguće ispitati pravilnost pobijane presude ni u dijelu kojim je odlučeno o zahtjevu tužitelja da se tuženi obavežu na objavu presude (publicijski antidiskriminacijski zahtjev), koji prvenstveno zavisi od postojanja diskriminacije (i drugih uslova iz člana 12. stav 4. ZZD).

Slijedom navedenog a na osnovu odredbe člana 249. stav 1. ZPP, pobijana presuda je ukinuta u dijelu koji se odnosi na drugotuženog R.D. i predmet je vraćen drugostepenom sudu na ponovno suđenje, dok u odnosu na prvotuženog "B. M." drugostepena presuda ostaje neizmijenjena, budući da prvotuženi nije izavio reviziju protiv te presude.

U ponovnom postupku drugostepeni sud će, imajući u vidu date razloge u ovom rješenju, pravilnom primjenom materijalnog i procesnog prava donijeti na zakonu zasnovanu odluku, za koju će dati valjane razloge."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 92 0 P 045948 18 Rev od 22.5.2019. godine)
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja