BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5541
ISPLATA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZBOG POSLjEDICA IZAZVANIH PANDEMIJOM
Zakon o porezu na dohodak

član 8 stav 2 tačka 6)

Budući da se pandemija virusa korona može smatrati elementarnom nepogodom, jer ugrožava zdravlje i život ljudi, na isplate jednokratnih novčanih pomoći svim zaposlenim radnicima zbog posljedica izazvanih pandemijom do iznosa tri prosječne neto plate u Republici Srpskoj ne postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak i obaveznih doprinosa.

"..." d.o.o. obratio se zahtjevom ovom Ministarstvu sa pitanjem u vezi poreskog tretmana novčane pomoći koju bi na osnovu odluke vlasnika preduzeća isplatili svim zaposlenim radnicima radi ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom virusa korona.

Članom 8. stav 2. tačka 6) Zakona o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020 i 49/2021 - dalje: ZOPD) propisano je da se porez na dohodak po osnovu radnog odnosa ne plaća na jednokratnu pomoć za sanaciju štete nastale kao posljedica elementarnih nepogoda ili prirodne katastrofe koju poslodavac isplaćuje zaposlenom do iznosa tri prosječne neto plate u Republici Srpskoj prema poslednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku.

Takođe, članom 21. Zakona o doprinosima ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017, 112/2019 i 49/2021 - dalje: ZOD) propisano je da se doprinosi ne plaćaju na prihode koji ne predstavljaju dohodak ili su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak. Prema članu 5. stav 1. tačka g) Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 46/2017 - dalje: Zakon) propisano je da je elementarna nepogoda događaj hidrometeorološkog, geološkog ili biološkog porijekla prouzrokovan djelovanjem prirodnih sila, kao što su: zemljotres, poplava, bujica, oluja, jake kiše, atmosferska pražnjenja, grad, suša, odron ili klizanje zemljišta, sniježni nanosi i lavina, ekstremne temperature vazduha, zaleđivanje vodotokova, epidemija zaraznih bolesti i pojava štetočina i druge prirodne pojave većih razmjera koje mogu da ugroze zdravlje i život ljudi ili pričine štetu većeg obima.

S obzirom da se pandemija virusa korona, u smislu odredbi Zakona smatra elementarnom nepogodom jer je ugroženo zdravlje i život ljudi, na isplatu jednokratne novčane pomoći svim zaposlenim radnicima na osnovu odluke organa upravljanja zbog posljedica izazvanih pandemijom virusa korona do iznosa tri prosječne neto plate u Republici Srpskoj prema poslednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku ne plaća se porez na dohodak i obavezni doprinosi u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 6) ZOPD i članom 21. ZOD."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-3713/21 od 13.12.2021. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]