BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4436
Hrvatska protiv Slovenije - Ljubljanska banka i stednja
Aplikacija odbačena zbog nenadležnosti Evropskog suda
Ovaj međudržavni spor odnosi se na potraživanja Ljubljanske banke prema hrvatskim firmama na osnovu zajmova danih u vrijeme bivše Jugoslavije.

Ljubljanska banka je pred hrvatskim sudovima od 1991. pa nadalje pokrenula brojne parnične postupke radi naplate neplaćenih i dospjelih potraživanja po kreditnim zajmovima i jamstvima odobrenim hrvatskim tvrtkama koje posluju većinom u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. Izvršenje potraživanja Ljubljanske banke je u većini slučajeva postala nemoguća jer su dužnici bankrotirali ili su prestali postojati.

Pozivajući se na višestruke povrede Evropske konvencije: član 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje), član 13. (pravo na djelotvorni pravni lijek) i član 14. (zabrana diskriminacije) te član 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju (zaštita imovine), Slovenija pred ESLJP-om tvrdi da su hrvatske vlasti spriječile Ljubljansku banku u izvršenju i naplati dugova od svojih hrvatskih dužnika. Ujedno, traži i isplatu pravične naknade koja bi odgovarala gubicima koje je Ljubljanska banka pretrpjela zbog navodnih povreda konvencijskih prava (više od 429 miliona EUR-a).

Zastupnica Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava tvrdila je, između ostalog, da Evropski sud nije nadležan odlučivati o ovom zahtjevu jer je Ljubljanska banka vladina organizacija, u vlasništvu Republike Slovenije i pod upravom slovenskog Fonda za sukcesiju, te da Evropski sud za ljudska prava nije nadležan odlučivati o zahtjevima vladinih organizacija niti je namjera Konvencije štititi finansijske interese država, već pojedinaca i nevladinih organizacija koje su žrtve povreda ljudskih prava od strane država.

Evropski sud je prihvatio argumente zastupnice Republike Hrvatske te je zauzeo stav da Ljubljanska banka nije „nevladina organizacija“ već da je usko povezana sa državom Slovenijom, te stoga Slovenija ne može u ime Ljubljanske banke tužiti za povredu ljudskih prava garantiranih Evropskom konvencijom.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 73/23 Na osno[…]